Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1632 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 08.07.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): NRK Dagsrevyen 06.06.11 fortalte om strømkunder som må bytte strømmålere, men hvor den nye måleren er av "gammel teknologi" som må byttes ut om få år pga innføring av AMS. De fleste parter i saken opplever dagens utskiftning som unødvendig og sløsing. I svar på Dok 15:1698 (2009-2010) ga daværende energiminister Riis Johansen inntrykk av at Næringsdepartementet fulgte problemstillingen. Til NRK hevdet næringsministeren at han var ukjent med det.
Hva gjør regjeringen for å unngå ressurssløsing i denne saken?

Begrunnelse

I mitt forrige spørsmål skrev jeg:

"Alle nettselskap er gjennom en forskrift fra justervesenet pålagt å gjennomføre kontroller av strømmålere. Blir resultatene underkjent, må måleren byttes, hvis ikke pålegges nettselskapene bøter. Dette sikrer at kunden ikke betaler mer enn han skal for strøm, noe som i utgangspunktet er både bra og viktig. Forskriften som regulerer dette er strengere i Norge enn i Sverige og Finland, noe som medfører at relativt mange strømmålere må skiftes ut. Denne prosessen skjer samtidig som Norge har målsetning om å gå over til såkalt AMS måling (toveiskommunikasjon). NVE har dog enda ikke fastsatt standard for det nye systemet, og fremdriften er derfor litt usikker. Utfordringen er da at mens man venter på at NVE fastlegger ny standard for strømmaleapparater, fortsatt pålegges å foreta uskiftninger av målere. Det kan bety at man må skifte målere nå, og på nytt igjen om bare få år. Den ekstra kostnaden ved å skifte til nye målere, før ny standard for målere er vedtatt, er antatt å koste > 250 millioner. Det fremstår som både lite samfunnsøkonomisk og lite hensiktsmessig. Energi Norge skriver på sine hjemmesider: "Fortsatt usikkerhet om innføring av AMS kombinert med Justervesenets gjeldende regler for kvalitetskontroll av el målere i bruk vil påføre selskapene og kundene økte kostnader på flere hundre millioner kroner som følge av flere målerbytter på kort tid." Man står dermed i en situasjon hvor mange kan få installert en ny måler som i løpet av kort tid må skiftes ut igjen. Dette kan påføre strømkundene langt større kostnader enn et eventuelt avvik i måleravlesningen medfører av feil betaling for kraftpris. Dette oppleves som uheldig. En avklaring av betingelsene for AMS og regelverket for kontroll av målere i drift vil kunne spare samfunnet for store beløp."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt nye bestemmelser om avanserte måle- og styringsmålesystemer (AMS). Innen 1. januar 2017 skal strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS. AMS er en kommunikasjonsløsning som innebærer at strømforbruket avleses løpende og automatisk rapporteres til nettselskapene. Forskrift om krav til AMS har vært til høring våren 2011 og trådte i kraft 1. juli 2011.

I forskriften fra NVE ligger det ikke krav som forhindrer nettselskapene i å kjøpe målere som allerede finnes på markedet – enten ferdig med kommunikasjonsenhet eller forberedt for en ”plugg inn” løsning.

Generelle krav til el-målere forvaltes av Justervesenet gjennom forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

I likhet med representanten Skumsvoll er jeg opptatt av å unngå unødig ressursbruk. Innholdet i NVEs forskrift om AMS er nå blitt kjent. Dette legger grunnlaget for at Justervesenet nå kan foreta endringer i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Justervesenet vil om kort tid sende til høring et forslag til forskriftsendring som innebærer at fristen for å skifte underkjente el-målere settes til den samme fristen som for innføring av AMS, senest 1. januar 2017. Formålet med forskriftsendringen er å legge til rette for en fornuftig overgang til ny teknologi som vil gi mer nøyaktig avlesning av strømforbruket for både forbrukere og nettselskapene.