Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1634 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 21.06.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fredag 10.6.2011 ble det brudd i Telenors mobilnett. Det tok 18 timer før mobilnettet med 3 mill. brukere igjen var fullt operativt. Et brudd som dette svekker samfunnssikkerheten. Det ble i denne saken forsterket gjennom en situasjon med flom i Øst-Norge som også resulterte i stengte veier og stans i jernbanetrafikken. Staten er selv dominerende eier i Telenor. Statens eget teletilsyn fører tilsyn med virksomheten.
Vil statsråden sørge for at denne hendelsen med brudd i Telenors mobilnett blir offentlig gransket?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Begge spørsmålene fra representant Sortevik er knyttet til hendelsene med feil og bortfall i Telenors ekomnett den senere tid. For å kunne gi et helhetlig bilde av regjeringens oppfølging av disse hendelsene, ser jeg det som hensiktsmessig å gi ett svar på de to spørsmålene.

Jeg mottok fredag 17. juni 2011 Post- og teletilsynets rapporter om den siste tids hendelser i Telenors ekomnett. Rapportene gir en redegjørelse av hendelsene, årsaker, håndtering og tiltak som er iverksatt fra Telenors side samt Post- og teletilsynets vurdering og oppfølging av disse. Disse rapportene er offentlige og er å finne på http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/_PAG_NPT_NO_VIS_NYHET?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=129457.

Det fremgår av rapportene at tilsynet er kritisk til både årsakene til bortfall av nett og tjenester, og Telenors håndtering av hendelsene, og Post- og teletilsynet vil følge nøye opp dette arbeidet.

Om gransking av hendelsene i Telenors nett

Det følger av ekomloven § 2-10 første ledd at tilbyder skal tilby elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenester med nødvendig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig, og opprettholde nødvendig beredskap. Med nødvendig sikkerhet menes at nett og tjenester skal sikres på en slik måte at bruker, selv i situasjoner der nettet utsettes for ekstraordinære påkjenninger, så langt som mulig skal kunne benytte grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester. Det følger av begrepet ”så langt som mulig” en implisitt forståelse for at ingen elektroniske kommunikasjonsnett eller -tjenester er 100 prosent sikre.

Det er for tidlig å si om Telenor har brutt ekomregelverkets krav til sikkerhet og beredskap. Det er behov for en nærmere analyse av hendelsen, og Post- og teletilsynet har allerede informert om at de vil følge opp dette i tiden fremover. Tilsynet har den tekniske kompetansen som skal til og de beste forutsetninger for å gå nærmere inn på hendelsene i Telenors nett. Jeg vil påse at denne oppfølgingen blir grundig utført. Eventuelle tiltak vil måtte vurderes på bakgrunn av de nevnte analysene.

Om behovet for en sårbarhetsanalyse

Telenors egne analyser og Post- og teletilsynets nærmere oppfølging av hendelsene vil gi oss en oversikt over sårbarheten i ekomnett og -tjenester. Ekommyndigheten vil måtte vurdere tiltak på bakgrunn av denne oversikten.

Det er imidlertid behov for å kartlegge samfunnets sårbarhet ved bortfall av nett. Jeg har derfor i samarbeid med justisministeren gitt Post- og teletilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et oppdrag om å etablere et prosjekt som skal vurdere viktige beredskapsaktørers sårbarhet overfor brudd og andre feil i ekomnett. De skal også se på hvilken betydning denne sårbarheten kan ha for samfunnets samlede beredskap og krisehåndteringsevne. Prosjektet skal videre gi en vurdering av samfunnets avhengighet av ekomnett i et bredere perspektiv i den forstand at også andre enn beredskapsaktørers avhengighet til ekomnett skal vurderes.

Prosjektet skal også foreslås tiltak som reduserer samfunnets sårbarhet for feil i ekomnett. Arbeidet skal gjennomføres i dialog med blant annet fylkesmenn og kommuner.

Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet skal motta en rapport med anbefalinger 1. november 2011. Jeg vil vurdere tiltak på bakgrunn av anbefalingene fra prosjektet.