Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1636 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 21.06.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Mener statsråden at kontroll av trygdeytelser som man tar med seg fra Norge til et annet land er gode nok, og når det gjelder kontantstøtten blir det gitt tilbakemeldinger fra foreldre og barnehager til Norske myndigheter når en får tildelt full barnehageplass i et annet land?

Begrunnelse

I Norge er det en større debatt om alle de ulike trygdeordningene som vi må eksportere til andre land på grunn av EØS. Noen er enkle å kontrollere andre ikke. Kontantstøtten er slik at når barnet begynner i fulltids barnehage plikter man å gi beskjed både fra forelder og fra barnehagen sin side. Dette ser ut til å fungere i Norge men kan vel være av større utfordring i andre land.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Trygdeytelser som utbetales fra Norge til en mottaker med opphold i et annet land er også gjenstand for kontroll, på samme måte som ytelser som utbetales innenlands. Det er imidlertid klart at kontroll med personer og forhold i utlandet stiller spesielle krav.

Saker som innebærer flytting over landegrenser er et prioritert område i Arbeids- og velferdsetatens arbeid for å forebygge og avdekke misbruk av ytelser. Det vil kunne oppstå utfordringer i kontrollarbeidet fordi innhenting av informasjon i kontrolløyemed fra andre stater må basere seg på tilgjengelig informasjon, og det er ikke alltid andre lands interne registre dekker norske trygdemyndigheters informasjonsbehov.

På samme måte som i saker hvor ytelser utbetales i Norge, plikter mottakeren å melde fra om endringer i forhold som kan ha betydning for retten til ytelser. Av EØS-regelverket følger det også at oppholdslandet på anmodning plikter å kontrollere mottakerens inntekt og gi underretning dersom denne endrer seg i en grad som får betydning for pensjonsytelsen. Videre plikter oppholdslandet på anmodning å innhente medisinske opplysninger til bruk for vurdering av pensjonsytelser. Opplysninger om bruk av barnehageplass i andre EØS-land er av praktiske hensyn noe vanskeligere, og er overlatt til stikkprøvekontroll.

Jeg mener at det kontrollarbeidet som gjøres i saker der ytelser eksporteres fra Norge, gjøres på en god måte innenfor de rammene vi har i dag. Både jeg og etaten ser imidlertid at kontrollen kan bli bedre, for eksempel gjennom utvidet og tettere administrativt samarbeid med andre land.