Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1637 (2010-2011)
Innlevert: 14.06.2011
Sendt: 15.06.2011
Besvart: 17.06.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra fiskerihold hevdes det at bestanden av sel og havert er sterkt økende langs norskekysten.
Hva har regjeringen gjort og hva akter regjeringen å gjøre for å styrke norsk selfangstnæring, og sitter Regjeringen med informasjon som bekrefter økningen av sel og havertbestanden langs norskekysten?

Begrunnelse

Som kjent tar sel og havert ut en betydelig del av biomassen i Barentshavet og Norskehavet. Derfor bør det gi grunn til bekymring dersom det er slik at bestandene av havert og sel øker kraftig langs kysten. Med den konsekvens at fiskerinæringens vilkår risikerer å bli svekket.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I Stortingsmelding nr. 46 (2008-2009) om Norsk sjøpattedyrpolitikk ble det gitt en gjennomgang av den politikken regjeringen har lagt opp til også for kystselforvaltningen. Det hovedgrepet som ble lagt frem for Stortinget, og som fikk Stortingets tilslutning, var innføring av langsiktige forvaltningsplaner for steinkobbe og havert. Med forvaltningsplanene, som nå er vedtatt, er det etablert forvaltningsmål for disse bestandene som skal sikre jakt innenfor bærekraftige rammer på en slik måte at skadepotensialet holdes lavt.

I nevnte melding til Stortinget ble det også redegjort for Havforskningsinstituttets bestandsvurderinger knyttet til kystselene. Havertbestanden ser ut til å ha hatt en viss vekst og steinkobbebestanden har vært i tilbakegang. I sommer starter vi en ny runde med telling av steinkobbe. Denne aktiviteten vil ta 2 til 3 år før vi har nye bestandstall.

Deretter vil haverten bli gjenstand for telling. Med resultatene fra de nye tellingene vil vi også få et grunnlag for å vurdere virkningen av forvaltningsplanene.