Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1645 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Statsråden har det siste året ved en rekke anledninger fremmet et prisverdig klart budskap når det gjelder surrogatindustrien. I dagens VG understreker statsråden at norske myndigheter fraråder avtaler med surrogatmødre.
Mener statsråden det er uproblematisk at regjeringen nå har utnevnt en politidirektør som har kjøpt egg og surrogatmors tjenester selv om dette ikke er tillatt i Norge?

Begrunnelse

Det vises til dagens utgave av VG der statsråden i en god kronikk stiller en rekke spørsmål ved praksisen med surrogati. Statsråden skriver blant annet: "Norske menn inngår avtaler med surrogatmødre i andre land slik som India og USA, og tar barna med hjem. De bidrar med egen sæd og blir dermed biologisk far, men kjøper både egg og surrogatmorens tjenester. Vi bør utfordre dette som et av mange dilemmaer i debatten om surrogati; selv om en mann er biologisk far til barnet - er en slik transaksjon likevel handel med barn?" Statsråden slår videre fast følgende: "Likevel mener jeg at problemene med kommersiell surrogati er så store at nordmenn ikke bør bidra til den fremvoksende industrien."
I samme avis uttaler nyutnevnt politidirektør Øystein Mæland at "Ja, det er slik at surrogati og eggdonasjon ikke er tillatt i Norge. Det er ikke noe forbud for norske borgere å gjøre dette i andre land, der det er tillatt. Vi gjorde det i California i USA, der man har 30 års erfaring med surrogatforeldre. Det er lovgivning, rettspraksis og omfattende kontrakter som regulerer disse forholdene."

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justis- og politidepartementet har behandlet tilsettingssaken av ny politidirektør. Øystein Mæland ble åremålsbeskikket som direktør for Politidirektoratet i 6 år ved kongelig resolusjon av 27. mai 2011. Stillingen ble kunngjort offentlig med søknadsfrist 6. mai i år. Det var 2 søkere til stillingen.

Etter en helhetsvurdering fremsto Mæland som best kvalifisert for stillingen.

Utnevnelsen av Mæland som politidirektør har ingen tilknytning til regjeringens politikk når det gjelder surrogati. Vi har konstatert at Mæland ikke har brutt norsk lov. Han gjorde dette forholdet kjent for oss på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen, og han ble utnevnt fordi han er meget godt kvalifisert til stillingen som politidirektør.