Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1648 (2010-2011)
Innlevert: 15.06.2011
Sendt: 16.06.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Foreløpige anslag tyder på at flommen på Østlandet i år vil overstige 200 millioner. Forrige storflom i 1995 kostet ca 940 millioner fordelt på 6 900 skader. Naturskadepremien er i dag lovpålagt og lik over hele landet. Dette betyr at boligeiere som er bosatt i områder med liten risiko for naturskader subsidierer boligeiere i områder med stor risiko for naturskader.
Vil statsråden ta initiativ slik at naturskadepremien differensieres slik at den i større grad gjenspeiler risikoen for naturskader i ulike deler av landet?

Begrunnelse

Både kommuner og huseiere bør ha et ansvar i forhold til bebyggelse i naturskadeutsatte områder. Dersom kommunen opptrer uaktsomt og tillater bygging i områder som ikke burde blitt bebygd bør dette også kunne få økonomiske konsekvenser for kommunen. Når det gjelder huseiere som bosetter seg i områder som er utsatt for naturskader er det ikke unaturlig at disse også betaler en høyere naturskadepremie enn andre som bosetter seg i trygge områder av landet. Ber om at statsråden vurderer en lovendring slik at risiko i større grad gjenspeiler seg i forsikringspremien.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Svaret fra justisministeren på representanten Gjermund Hagesæters forslag er: nei.