Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1651 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 29.06.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En samlet opposisjon har flere ganger bedt regjeringen innta et bredere perspektiv i arbeidet med CO2-rensing, slik at Industrikraft Møres gasskraftverk kan realiseres. Nå har SV sluttet seg til opposisjonens krav.
Vil statsråden stille seg positiv til SVs henvendelse om en anbudskonkurranse til Industrikraft Møres prosjekt i Elnesvågen, og hvis ja - hvilken tidshorisont ser statsråden for seg før en slik prosess aktivt kan komme i gang?

Begrunnelse

I følge Teknisk Ukeblad 03.06.11 oppfordrer SVs Heikki Holmas Olje- og energiministeren til å utlyse en anbudskonkurranse for CO2-rensing til Industrikraft Møres gasskraftprosjekt i Elnesvågen.
Tilsvarende har FrP og opposisjonen forøvrig tatt til orde for i Stortinget en rekke ganger, men uten å få gehør hos regjeringen. Det er derfor svært gledelig når et regjeringsparti snur i denne saken, og vil muliggjøre bygging av gasskraftverket i Fræna.
Som FrP har tatt opp i Stortinget, skal Mongstad fortsatt være teknologisenteret, hvor man forsøker å videreutvikle/teste ut nye teknologier for CO2-rensing. Når det gjelder full-skala CO2-rensing bør det/de lokaliseres der man får størst nytte. Kombinert med at en anbudsprosess medfører at utbyggere også viser vilje til å ta risiko, kan en justering av dagens politikk medføre at man lykkes med et fullskala CO2-renseanlegg raskere enn det regjeringen nå legger opp til på Mongstad.
Det må også understrekes at regjeringen i Soria Moria I erklæringen vektla at myndighetene skal bidra økonomisk til å realisere gasskraftverk med CO2-rensing.
Undertegnede er kjent med at regjeringen har gitt Gassnova i mandat å vurdere alternative prosjekter til Mongstad. Denne prosessen vil dog ta flere år.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen er opptatt av å bidra til løsninger som både kan dekke verdens energibehov og redusere utslippet av klimagasser. Det er derfor et mål å utvikle og realisere fullskala transport og lagring av CO2 på en måte som kan bidra til bred anvendelse av slik teknologi. Regjeringens politikk for CO2-håndtering er beskrevet i Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering.

Regjeringen støtter utvikling av teknologi for CO2-håndtering på flere måter: Gjennom fullskala CO2-håndtering på Mongstad, Teknologisenteret på Mongstad og forsknings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT. I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget i underkant av 1,8 mrd kroner til CO2-håndtering, og i perioden 2006-2010 er det bevilget om lag 5,7 mrd kroner.

Det fremgår av Meld. St. 9 (2010-2011) at Gassnova skal gjennomføre et utredningsarbeid hvor hensikten er å bidra til en bred og oppdatert kartlegging av mulighetsområdet for realisering av fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. Mandat for utredningen ble oversendt Gassnova den 12. mai 2011. Olje- og energidepartementet har i mandatet bedt Gassnova om at ulike typer punktutslipp kartlegges, analyseres og vurderes. Aktuelle anlegg inkluderer eksisterende og eventuelt nye anlegg innen både kraftproduksjon og industri.

Utredningen skal identifisere og analysere hvilke muligheter og utfordringer man står overfor ved etablering av en fullstendig CO2-håndteringskjede for fullskala CO2-håndtering. Dette inkluderer økonomiske og tekniske sider samt ulike kommersielle modeller. Resultater fra dette arbeidet vil inngå i regjeringens videre arbeid med CO2-håndtering.

For nye gasskraftverk i Norge, følger det av Soria Moria II at regjeringen vil gi konsesjoner basert på CO2 -håndtering fra oppstart. Olje- og energidepartementet fattet 19. august 2009 endelig vedtak i klagesak der NVEs opprinnelige vedtak om avslag på anleggskonsesjon til Industrikraft Møre (IKM) ble opphevet. I IKMs gjeldende anleggskonsesjon er det stilt vilkår om tilrettelegging for CO2-håndtering i tråd med utslippstillatelsen for CO2 fra Miljøverndepartementet av 15. mai 2009. I OEDs pressemelding av 19. august heter det at Staten ikke skal gi økonomisk støtte til CO2-håndteringen ved anlegget.