Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1655 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Når tenker statsråden at et slikt lovendringsforslag kan komme til Stortinget for behandling?

Begrunnelse

I Innst.160 L (2009-2010) fremmet FrP et forslag med tilhørende merknad som omhandlet barns sikkerhet når far/mor har blitt dømt for overgrep mot eget barn, men ikke blitt fratatt samværsretten, foreldreansvaret og bostedsretten. Dette forslaget ble omgjort til oversendelsesforslag. Videre ble det sendt et purrebrev til statsråden høsten 2010 for å få svar på om noe hadde blitt gjort i sakens anledning, uten at svar har blitt gitt. Det er meget beklagelig at det nå har gått så lang tid siden saken ble oversendt, uten at et lovendringsforslag har kommet til Stortinget.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Konstituert statsråd Tora Aasland mottok 5. januar 2011 en e-post fra familie- og kulturpolitisk rådgiver Thomas Jacobsson på vegne av Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Det ble i e-posten stilt følgende spørsmål:

”Hvor langt har statsråden p.t. kommet i arbeidet med å endre loven i tråd med Fremskrittspartiets merknad, og når er det realistisk å anta at det varslede høringsnotatet er klart?”

I brev av 13. januar d.å. til Fremskrittspartiets stortingsgruppe svarte konstituert statsråd Aasland at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samarbeider med Justisdepartementet om oppfølgningen av ovennevnte i form av en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har som mandat å utrede i hvilke situasjoner barn trenger bedre beskyttelse enn det dagens lovgivning gir, og på hvilken måte slik beskyttelse bør gis. Arbeidsgruppen skal særskilt vurdere hvordan man kan sikre seg at domstolene behandler spørsmålet om foreldreansvar, fast bosted og samvær der en forelder dømmes for vold og/eller overgrep mot egne barn og at hensynet til barnet ivaretas ved vurderingen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det bør foreslås øvrige lovendringer for å sikre en god og betryggende behandling av saker der det er problematikk knyttet til vold og overgrep. Aasland svarte videre at hun tok sikte på at et høringsnotat i saken kan ferdigstilles i løpet av høsten 2011. Jeg viser ellers til at jeg under interpellasjonsdebatten 8. juni d.å. i sak nr. 130 (2010-2011) ”Om å ta initiativ til nye tiltak for å bedre barnas rettsikkerhet i barnevernsaker og barnefordelingssaker” fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) om status i dette arbeidet. Jeg svarte at vi utreder behovet for lovendringer, og at jeg tar sikte på at vi kan sende et ev. høringsnotat på alminnelig høring innen utgangen av året. Avslutningsvis vil jeg oppsummere med at jeg har satt i gang en grundig utredning av disse viktige og komplekse spørsmålene, og at jeg, som tidligere varslet, tar sikte på at vi kan sende et ev. høringsnotat ut på alminnelig høring innen utgangen av året. Dette innebærer at ev. lovendringsforslag kan fremmes for Stortinget i løpet av 2012.