Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1656 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at et slikt infosystem benyttes i dag uten at Stortinget har hatt saken til behandling?

Begrunnelse

Politiet og kriminalomsorgen benytter seg av et informasjonssystem kalt INFOFLYT. Det kan synes som om at dette systemet lever sitt eget liv og er en form for DLD, men uten domstolskontroll. Etter min viten så har innføringen av dette ikke hatt en runde i de demokratiske og lovgivende fora rundt dette.
Mange vil tro at inngrep i forbindelse med INFOFLYT bare angår innsatte og domfelte, men også registrering av personer som aldri har begått kriminelle handlinger samt registrering basert på religiøse og politiske oppfatninger uten at dette er nærmere regulert.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Et sentralt formål med straffegjennomføring er at den skal motvirke nye straffbare handlinger og gjennomføres på en måte som er betryggende for samfunnet. Dette er nedfelt i straffegjennomføringsloven (§ 2) som ble vedtatt av Stortinget i mai 2001. Jeg kan bekrefte at Justis- og politidepartementet, på bakgrunn av denne bestemmelsen, har etablert et INFOFLYT-system for gjensidig utveksling av informasjon mellom politiet og kriminalomsorgen.

Formålet med etableringen av systemet var å gi kriminalomsorgen et bedre grunnlag for å sikkerhetsvurdere og treffe riktig sikkerhetsmessige tiltak for innsatte, samt gi politiet og påtalemyndigheten et bedre grunnlag for etterforskning og oppfølging. INFOFLYT-systemet er et viktig verktøy for politiet og kriminalomsorgen i samarbeidet om å bekjempe og forebygge kriminalitet samt trygge samfunnet. Ordningen er omtalt i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker og i St.meld. nr 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet.

Behandlingen av informasjon i INFOFLYT-systemet er nærmere regulert i rundskriv. Hittil er det 190 domfelte som har vært registrert i INFOFLYT-systemet og om lag 50 innsatte er registrert i dag. I praksis er det informasjon om innsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå rømning, gisseltaking, fare for ny særlig alvorlig kriminalitet, som har spesielt beskyttelsesbehov og som kan ha tilhørighet til organiserte kriminelle nettverk som registreres.

Sivilombudsmannen har stilt kritiske spørsmål ved sider av INFOFLYT-systemet. På denne bakgrunn opprettet Justisdepartementet et utvalg (INFOFLYT-utvalget) i mai 2010, som skal utrede informasjonsutvekslingen mellom politiet og kriminalomsorgen. Utvalget skal kartlegge og vurdere hvordan informasjonsutvekslingen fungerer i dag og foreslå hensiktsmessige regler og rutiner for behandlingen av opplysninger. Utvalget skal også vurdere om straffegjennomføringsloven gir tilstrekkelig hjemmel for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet. Utvalgets innstilling er planlagt avgitt i nærmeste fremtid. Justis- og politidepartementet vil vurdere behov for eventuelle regelverksendringer herunder lovendringer når utvalget har avgitt sin innstilling.

I St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker gis det utrykk for at departementet vil påse at infoflytsamarbeidet videreutvikles med sikte på at kvaliteten på informasjonen er best mulig, og at hensynet til samfunnssikkerheten, personvern og rettssikkerhet blir ivaretatt på en god måte. Dette er vi nå godt i gang med, gjennom blant annet det utvalgsarbeidet som jeg allerede har nevnt ovenfor. Skal samfunnssikkerheten ivaretas på en optimal måte er vi helt avhengig av en utveksling av informasjon mellom politiet og kriminalomsorgen, og at den informasjon som utveksles er troverdig og kvalitetssikret.