Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1664 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I forbindelse med revidert statsbudsjett 2011 har regjeringen med Høyres støtte innført fritak fra CO2-avgiften på naturgass for offshorefartøy. Nærmere regler skal gis i forskrift. Jeg er kjent med at Toll- og avgiftsdirektoratet i forskriften vil stramme inn fritaket til kun å gjelde skip tilknyttet petroleum. Da mangler skip til havvindmøller, fiskeoppdrett o.l. I tillegg vil det bli usikkerhet om fremtidige forsyningsskip får fritak.
Vil statsråden bidra til at fritaket skal gjelde all gassdrevne skip?

Begrunnelse

Å få flere skip over på naturgass er et bredt politisk ønske som Høyre ønsker økt politisk fokus på.
Dette vil redusere fremtidige klimagassutslipp og redusere faren for oljekatastrofer ved skipsulykker.
Mange rederier vurderer i disse dager gass som drivstoff i nye skip. Da er det viktig at alle skip er unntatt for CO2-avgift for naturgass slik at rederiene får stabile rammebetingelser.
Jeg antar at deler av regjeringens argumentasjon for fritak er at det vil gi et forbedret miljøregnskap. På denne bakgrunn kan jeg ikke se at Toll- og avgiftsdirektoratet skal lage en komplisert forskrift som gir uklarhet om hvilke typer skip som inkluderes i ordningen.
Den må gjelde for alle gassdrevne skip uavhengig av skipets funksjon.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: 20. januar 2011 innvilget Finansdepartementet offshorefartøy fritak for CO2-avgift på gass. I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2011 har Stortinget vedtatt at fritaket for offshorefartøy tas inn i Stortingets avgiftsvedtak.

Ordlyden tilsier at fritaket kun omfatter fartøy som har tilknytning til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, dvs. at fritaket ikke omfatter kystvaktskip, skip som har tilknytning til havvindmøller, fiskeoppdrett mv. Dette er også i tråd med det fritak som gjelder for supplyflåten i Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje og veibruksavgift på drivstoff. En utvidelse at fritaket for CO2-avgift på gass til å omfatte andre skip kan medføre krav om at disse skipene fritas også for disse andre avgiftene. Avgiftstekniske hensyn taler dessuten for at fritakets innhold er det samme i alle de aktuelle avgiftene.

Forskrift om særavgifter vil bli endret i tråd med dette.