Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1670 (2010-2011)
Innlevert: 16.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Stortinget har nylig behandlet Nasjonal Helse- og omsorgsplan og står samlet bak merknader om at de prehospitale tjenestene må gi et helhetlig og likeverdig tilbud med god kvalitet.
Hvilke initiativ vil helseministeren nå ta for å få på plass nødvendig ambulansehelikopterkapasitet i Sør-Troms/Nordre Nordland slik at befolkningen her kan få et like godt tilbud som ellers i landet?

Begrunnelse

I innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) står en samlet komité bak følgende merknad om Prehospitale tjenester:

"Komiteen er enig i de vurderinger som gjøres i stortingsmeldingen når det gjelder de prehospitale tjenestene. De prehospitale tjenestene må gi et helhetlig og likeverdig tilbud med god kvalitet. (...)
Komiteen viser til at sentralisering og desentralisering av behandlingstilbudet, demografisk utvikling og bedre muligheter for rask diagnostikk og behandling for et økende antall lidelser vil kunne øke etterspørselen av både luftambulansetjenester og andre ambulansetjenester. Spesialisering av behandlingstilbudet innebærer flere og lengre transporter av syke og skadde pasienter. Komiteen understreker behovet for at pasienter som skal fraktes lengre til sykehusene, ofte raskt trenger bistand av kompetent helsepersonell som kan stille diagnose og starte behandlingen før pasienten ankommer sykehus. For å sikre at pasienten fraktes til rett sykehus og at transporten er trygg og rask, mener komiteen at de regionale helseforetakene kontinuerlig må vurdere om det er behov for å øke kapasiteten i luftambulansetjenesten. Videre vil komiteen peke på at både en samling og en desentralisering av behandlingstilbudet vil kunne innebærer økt behov for kompetent og rask overflytting av pasienter mellom sykehus. Kapasiteten for overføring av pasienter mellom sykehus må dimensjoneres slik at denne typen transport ikke beslaglegger kapasitet på en måte som svekker den akuttmedisinske beredskapen. Komiteen viser til at gode landingsplasser på sykehus bidrar til at pasienten kommer raskt og sikkert inn til akuttmottaket. Komiteen vil understreke at det er viktig at landingsplassene må være tilrettelagt for sikker og skånsom transport av pasient på båre."

Regionen Nordre Nordland/Sør-Troms med en av Nord-Norges største befolkningskonsentrasjoner og med sykehus i Narvik og Harstad, har i dag ikke tilfredsstillende dekning av luftambulanse og kapasiteten i Tromsø synes sprengt. Det betyr at pasienttransport inn til sykehus i denne regionen eller til de større sykehusene i Bodø og Tromsø, oftere går med bilambulanse. Det gir befolkningen i regionen et dårligere helsetjenestetilbud.
Det vises forøvrig til brev fra Sør-Troms regionråd av 15.6.2011 om samme sak og der det konkret foreslås å stasjonere et ambulansehelikopter ved Harstad sykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har siden foretaksreformen i 2002 hatt ansvar for planlegging, organisering og drift av luftambulansetjenesten. De fire regionale helseforetakene eier Luftambulansetjenesten ANS, som ivaretar den operative delen av tjenesten på deres vegne. Luftambulansetjenesten ANS er også ansvarlig for kjøp av flytimer og oppdrag fra redningshelikoptertjenesten. I tillegg har virksomheten ansvar for tiltak av nasjonal karakter innen luftambulansetjenesten, herunder risikoreduserende og sikkerhetsrelatert virksomhet.

Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Ambulansetjenesten, herunder også luftambulansetjenesten, spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen likeverdig tilgang til akuttmedisinske tjenester.

Helse Nord RHF har informert meg om at det er avsatt betydelige ressurser for å styrke kvaliteten i bilambulansetjenesten. Det regionale helseforetaket viser også til at de har god dekning av ambulansefly med til sammen seks fly fordelt på basene i Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Kirkenes og Alta (to fly). Det er stasjonert ambulansehelikopter på basene i Brønnøysund og Tromsø. I tillegg kommer redningshelikoptertjenesten som er stasjonert i Banak og i Bodø. Redningshelikoptertjenesten er primært en søk- og redningsressurs, men gjennomfører også et stort antall ambulanseoppdrag. Helse Nord har opplyst at det for tiden ikke foreligger planer om å etablere en ny helikopterbase i Midtre Hålogaland. Det fremgår av Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at endringer i akuttfunksjoner ved sykehus og sammenslåing av legevaktdistrikter ikke må finne sted uten at helseforetak og kommuner har vurdert konsekvenser for luft-, bil- og båtambulansetjenesten.

Luftambulansetjenesten ANS har i tillegg i oppdrag å kartlegge status for helikopterlandingsplasser ved sykehus. Prosjektet skal gi sine anbefalinger i løpet av høsten 2011.