Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1672 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 27.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Til NRK Sogn- og fjordane 07.06.2011 utaler kommunal- og regionalminister Navarsete at det skal komme friske midler til Helse Førde som følge av regjeringens beslutninger.
Hva er riktig, Kommunal- og regionalministerens uttalelser til NRK eller helse- og omsorgsministerens svar på spørsmål 1575?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsministeren skriver i sitt svar på mitt spørsmål 1575 at det er de regionale helseforetakene som må ta det økonomiske ansvaret for den strukturen som bestemmes i foretaksmøte. Til NRK Sogn- og fjordane sier Kommunal- og regionalministeren at det skal komme friske penger som følge av regjeringens beslutninger:

"Regjeringa ønskjer ikkje at vi skal få kutt på sentralsjukehuset i Førde som følgje av at ein får behalde tenestene utover det Helse Førde hadde bestemt."

Dette skaper usikkerhet i hvordan helseforetakene styres og hvilke beslutninger regjeringen tar ansvar for og hvilke beslutninger som er foretakenes ansvar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for drift og investeringer innenfor de økonomiske rammer Stortinget bevilger. Innenfor disse rammene er de regionale helseforetakene ansvarlige for å sikre befolkningen i sin region tilgang på gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Foretaksmøtet stiller resultatkrav til det regionale helseforetaket, ikke til det enkelte helseforetak i regionen. Det er et ansvar som ligger hos det regionale helseforetaket.

Denne regjeringen har gjennom de siste årene bedret de økonomiske rammebetingelsene for de regionale helseforetakene, blant annet ved årlig vekst i rammene og gjennomføring av ny inntektsmodell som gjelder fortsatt, den såkalte Magnussen-modellen, ved bevilgningsøkning i stedet for omfordeling av midler mellom de regionale helseforetakene.

Jeg har som helseminister det øverste politiske ansvaret for helsetjenestene. Denne regjeringen gir rammene for virksomheten ved fremleggelsen av statsbudsjettet for neste budsjettår.