Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1673 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 17.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for at Hernes Institutt ikke skal måtte avvikle før regjeringen følger opp Stortingets føringer i Innst. 149 S (2010-2011) og Innst. nr. 294 S (2009-2010)?

Begrunnelse

Den private ideelle stiftelsen Hernes Institutt står ovenfor store utfordringer knyttet til investeringer for å tilfredsstille krav stilt av Helse SørØst for videre avtale. Avtaleperioden som stiftelsen har fått med det regionale helseforetaket er imidlertid så kort at det ikke er mulig å lånefinansiere investeringene på grunn av manglende sikkerhet for fremtidig virksomhet.
Dette er en problemstilling Stortinget har vært opptatt av flere ganger og som kommer klart til utrykk i både Innst. 149 S (2010-2011) og Innst. nr 294 S (2009-2010). Der gir Stortinget utrykk for at det haster med å løse disse problemene.
Hernes Institutt kan som følge av at Regjeringen ikke følger opp dette i praktisk politikk risikere å bli lagt ned. Det er nettopp bekymringen for at institusjonene skal være borte før politikken blir endret som er bakgrunnen for at Stortinget i begge disse innstillingene har gitt utrykk for at det haster å få på plass mer stabile og langsiktige rammebetingelser for denne type virksomhet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er godt kjent med de utfordringene stiftelsen Hernes Institutt har i forhold til de investeringene de ønsker å gjennomføre. Helse- og omsorgsdepartementet har hatt møte med både institusjonen og andre politiske støttespillere som har orientert om dette. Vi har fra departementets side videreformidlet dette til Helse Sør-Øst RHF, som for øvrig også er godt kjent med disse utfordringene gjennom den direkte dialogen de har med institusjonen.

Hernes Institutt har i sitt arbeid med å få på plass en finansiering av sine utbyggings-planer satt fokus på langsiktighet i avtaleforholdet med Helse Sør-Øst RHF. Dette har etter hva jeg har forstått vært et sentralt tema i deres dialog med aktuelle låneinstitusjoner. Helse Sør-Øst inngikk i høst en fireårig avtale med institusjonen etter at det ble gjennomført en anbudskonkurranse på rehabiliteringsområdet. Avtalens lengde er på linje med de øvrige avtaler som er inngått på dette fagområdet.

I forskrift om offentlige anskaffelser er det åpnet for at de regionale helseforetakenes inngåelse av kontrakter om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus, og som omfattes av de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester, er unntatt fra anskaffelsesforskriftens del II og III. Dette unntaket ble benyttet i Helse Sør-Øst RHFs aktuelle anskaffelse. De regionale helseforetakenes anskaffelser er likevel etter unntaket omfattet av lov om offentlige anskaffelser og forskriftens del I.

Anskaffelsene må skje i samsvar med de grunnleggende prinsippene i lovens § 5 og forskriftens kapittel 3. Dette gjelder blant annet krav om:

- konkurranse så langt det er mulig

- at innkjøper skal følge god forretningsskikk

- at leverandørene skal likebehandles

- at prosessen skal være forutsigbar, gjennomsiktig og mulig å etterprøve.

Når det gjelder avtalenes lengde, innebærer det som følge av nevnte unntak ingen absolutte grenser for hvor langvarige kontrakter som kan inngås om utførelse av opptrenings- og rehabiliteringstjenester. Regelverket gir likevel visse føringer. Først og fremst gjelder, som nevnt, de grunnleggende prinsippene om konkurranse og forholdsmessighet. Disse prinsippene tilsier at det ikke kan inngås kontrakter med lengre varighet enn nødvendig. Det er opp til det regionale helseforetaket å fastsette passende varighet på bakgrunn av blant annet kontraktens gjenstand og kompleksitet.

Helse Sør-Øst RHF har som eget rettssubjekt det fulle rettslige ansvar knyttet til de anskaffelsene og avtaleinngåelsene de foretar. Det er også Helse Sør-Øst RHF som må gjennomføre og stå ansvarlig for de konkrete vurderingene som blir gjort rundt fastsettelse av avtalelengde. Det som imidlertid er klart, er at det ikke kan gis tilgang til

særbehandling av Hernes institutt når det gjelder avtalelenge eller annen form for særskilt støtte sammenlignet med andre ideelle rehabiliteringsinstitusjoner. Dette følger av de grunnleggende prinsippene om likebehandling og at offentlige anskaffelser skal skje etter konkurranse og forbudet mot ulovlig statstøtte.

Jeg vil understreke at jeg ser de klare kvalitetene Hernes Institutt har, og Helse Sør-Øst RHF har også uttrykt dette i sin korrespondanse med institusjonen. De har blant annet uttrykt tilfredshet med de tjenestene som er levert, og har gjort det klart at det er stor etterspørsel etter effektiv behandling på deres fagområde - noe som institusjonen også kan dokumentere. Dette er etter hva jeg kan forstå en omtale som gir et bilde av en solid virksomhet.