Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1680 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at politiet i Trondheim har nødvendige ressurser til å håndtere de mange alvorlige voldtektsakene i byen, samt sikre et mer synlig politi i gatene for å gjøre Trondheim til en tryggere by for innbyggerne?

Begrunnelse

Trondheim har opplevd mange grove voldtektssaker den senere tid og spørsmålsstilleren er bekymret for om tryggheten til innbyggerne i Trondheim er godt nok ivaretatt. Politidekningen i Sør- Trøndelag politidistrikts har gått ned siden 2006 viser tall fra Justisdepartementet i svar til Stortinget 15.06.2011. Synlig politi har en betydning i forhold til å forebygge overfallsvoldtekter – ikke alene, men sammen med andre tiltak. Mer ressurser til politiet er etter spørsmålsstillerens syn er avgjørende både for å forebygge og oppklare grov kriminalitet. Innbyggerne i Trondheim fortjener et trygt lokalsamfunn og da trenger politiet mer ressurser for å kunne gi innbyggerne den tryggheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I politi og påtalemyndigheten er det en nominell økning i bevilgningene på 3,9 milliarder kroner fra saldert budsjett i 2005 til saldert budsjett i 2011. I tillegg er det i revidert nasjonalbudsjett for 2011 gitt økte bevilgninger på 27 millioner kr. Antall årsverk i politi og påtalemyndigheten har økt med over 1 700 fra 1.10.2005 til 1.10.2010 (tall fra FAD). Som følge av nye arbeidstidsbestemmelser for politiet fra 1.10.2009, har vært en økning i arbeidstiden med 1 time for om lag 9 000 ansatte. Dette representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Ved opprettelsen av 460 sivile stillinger i 2009 ble det frigjort om lag 280 polititjenestemenn fra administrative oppgaver til operative oppgaver. Til sammen utgjør dette om lag 500 årsverk med økt politiinnsats som ikke kommer fram når politidekningen beregnes.

Det vises også til at opptaket på Politihøgskolen har økt betydelig i senere år. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter og i 2009 var opptaket 552 studenter. I 2010 var opptaket 720 studenter og det er et tilsvarende høyt opptak i 2011. Politihøgskolen er en treårig utdanning, så det tar tid fra opptaket økte til det blir flere ansatte i politiet.

Politidirektoratet opplyser at politidistriktet etterforsker voldtekt med de ressurser man mener er nødvendig og tar sakene svært alvorlig. Synlig politi og målrettet politiarbeid er et viktig virkemiddel i forhold til bekjempelse av kriminalitet, også etter politimesterens vurdering. Når det gjelder de nevnte voldtekter, har politiet ikke kunnet se et mønster eller likhet i handlingene. Dette gjør at målrettet patruljetjeneste i den sammenheng er vanskelig. Overfallsvoldtekter kan ofte være svært vanskelig å forebygge ved hjelp av synlig politi. Den beste forebyggingen er at sakene blir oppklart og at gjerningsmennene blir tatt.

Sør-Trøndelag politidistrikt har hatt en betydelig økning i bevilgningene fra 2005 til 2011. Økningen er på 134 mill. kr (45,6 %). Politidistriktet benytter tildelte ressurser til kriminalitetsbekjempelse i hele fylket, samt for å gi Trondheim by trygghet.

Som det framgår av mitt brev 15.6.2011 har antall årsverk i distriktet økt totalt altså fra 530 årsverk i 2006 til 583 årsverk i oktober 2010, men den relative politidekningen i distriktet er noe redusert. Hvis en tar hensyn til at politidistriktet fikk 22 nye sivile årsverk i 2009 som førte til at polititjenestemenn ble frigjort fra administrative oppgaver til operative oppgaver, og den økte arbeidstiden som følge av endringene i arbeidstidsbestemmelsene, er situasjonen imidlertid noe bedre.

Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktet tildeles en ramme, og det er opp til politimesteren å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for. Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte ressurser på en slik måte at det sikres en god oppgaveløsning i distriktet gjennom hele året. Ikke minst er voldssaker og herunder voldtekter et høyt prioritert saksområde for politiet. Justisdepartementet og Politidirektoratet har tillit til at politimesterens disponering av politiressursene harmonerer med nødvendig prioritering av slike saker.