Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1681 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Førde skal avholde styremøte fredag 17.6. Bl.a. skal modell for spesialisthelsetjeneste og langtidsbudsjett behandles. Realiteten i sakspapirene oppfattes av mange som en rask nedlegging av Nordfjord Sykehus. Konsekvensutredning for pasienter er ikke foretatt. Hva som faktisk kommer i stedet vites ikke. Likevel settes det umiddelbart i gang arbeid med avvikling av dagens fødetilbud og ortopeditilbud.
Mener statsråden at prosessen er forsvarlig og riktig?

Begrunnelse

Sykehus avvikles fra høsten 2012. Om det er grunnlag for fødestue skal avklares. Ortopeditilbudet skal være ferdig avviklet innen høsten 2012. Indremedisinsk akuttberedskap skal opprettholdes som i dag, mens anestesi ikke er tatt med, det står heller ikke noe om kirurgi. Det vises til det foreslåtte prosjektet på 25 mill årlig i tre år, under overskriften lokalmedisinsk senter, som skal inneholde bla rusavdeling. En utvidelse av psykiatritilbudet skal vurderes.
Jeg er ikke kjent med at helseministeren har hatt et ønske om å avikle det meget gode spesialisttilbudet innen kikkhullsortopedi og ryggkirurgi ved Nordfjord sykehus. Sykehuset har også gjennom mange år vært bærebjelken for ortopedispesialistutdanningen i fylket. I 2007 vurderte Spesialitetskomiteen at avdelingen var et utmerket utdanningssted innen ortopedi. Når det gjaldt Sentralsykehuset i Førde, godkjente de under tvil en videre godkjenning, med pålegg om utbedring av svakheter. Til tross for dette vedtok Helse Førde i 2008 at alle utdanningsstillinger i ortopedi skulle legges til Sentralsykehuset. Unge leger som ønsker å utdanne seg ved Nordfjord sykehus har ikke lenger denne muligheten.
Spesialitetskomiteen var på besøk til Sentralsykehuset i oktober 2010 og godkjente sykehuset pånytt som utdanningssykehus i ortopedisk kirurgi, men under den klare forutsetning at mangler som pånytt er påpekt, rettes opp i løpet av 2011. Sentralsykehusets status som utdanningsinstitusjon forutsetter opplæring i kikkhullskirurgi ved Nordfjord sykehus, grunnet vesentlige mangler ved utdanningen i Førde.
Det er for meg et paradoks at man driver en styrt avvikling av et virkelig spesialisert miljø, ved å ta bort LIS ved Nordfjord. I tillegg besluttet Helse Førde at all akutt ortopedi skulle til Førde, noe som medfører at mennesker med store bruddskader må fraktes i sykebil over lange avstander, med smertefulle tilstander. Konsekvensene av å avvikle kikhullsortopedi ved Nordfjord sykehus er ikke utredet. Ca. 400 pasienter vil årlig måtte opereres utenfor fylket. Ca. 10 ryggpasienter vil årlig måtte opereres utenfor fylket. Ca. 700 pasienter står i dag på venteliste for behandling. Ingen sykehus i fylket står klare til å overta.
Det har ikke vært noe problem med rekruttering av spesialister til Nordfjord. Jeg finner det ganske oppsiktsvekkende at regjeringen har tillatt denne utviklingen som nå kulminerer i full avvikling av ortopeditilbudet i løpet av kort tid, uten konsekvensvurdering av hvordan pasienter skal få sitt tilbud dekket videre. Dessuten burde jo tilbudet i Nordfjord passe godt inn i det som man kan kalle en fremtidsrettet aktivitet ved sykehuset i Nordfjord. Helse Vest er endog bedt om å ta utgangspunkt i spesialisthelsetjenester ved Nordfjord sykehus som de er gode på. Og det de virkelig er gode på er nettopp kikkhullsortopedi.
Realiteten i avvikling av fødeavdelingen og ortopeditilbudet, å starte prosjektutvikling med lokalmedisinsk senter som fundament, oppfattes av mange som en styrt avvikling av Nordfjord som lokalsykehus.
I mandatet for utviklingsprosjektet som Helse Vest har hatt på en kort høring, er det noe uklart for meg, og andre, hvorvidt dette er i tråd med de føringer som Regjering og Storting har foretatt. Jeg finner det dessuten merkelig at man sender på høring et utkast som ikke fullt ut tar opp i seg det som nå er besluttet i Stortinget. Det har skapt enda mer usikkerhet lokalt, og kan tyde på at her haster det for noen å få gjennomført endringer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Vest RHF skal, gjennom sitt sørge-for-ansvar, sikre spesialisthelsetjenester til befolkingen i sin region i tråd med regjeringens politikk og Stortingets føringer.

Regjeringens beslutninger vedrørende Nordfjord sjukehus er lagt til grunn for vedtak i foretaksmøtet i Helse Vest RHF 28. april 2011. Av protokollen fremgår det at fødeavdelingene i Nordfjord og Volda skal slås sammen og at den felles fødeavdelinga skal lokaliseres i Volda. Sammenslåingen skal først settes i verk når Kvivsvegen åpner. Det skal gjennomføres en lokal forankringsprosess for å etablere en jordmorstyrt fødestue ved Nordfjord sykehus.

Videre la fortaksmøtet til grunn Helse Førde HF og Helse Vest RHF sine vurderinger av at ortopeditilbudet i Helse Førde bør samles på færre enheter. Den videre utformingen av tilbudet ved Nordfjord sykehus skal i tillegg ivareta Stortingets føringer vedrørende anestesiberedskap.

Regjeringen har videre besluttet å etablere et treårig prosjekt ved Nordfjord sjukehus for å utvikle sykehuset som et tidsmessig lokalsykehus for Nordfjord med tjenestetilbud innrettet mot de pasientgrupper som i framtiden vil ha størst behov for spesialisthelsetjenester lokalt. Prosjektet skal utvikles i samarbeid med kommunene i Nordfjord-området og ha et samhandlingsperspektiv.

Det skal opprettes en rusenhet ved Nordfjord sjukehus. En utvidelse av psykiatritilbudet skal også vurderes. I revidert nasjonalbudsjett for 2010-2011 er det bevilget 25 mill. kroner til prosjektet.