Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1684 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Viser til at de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å gjennomføre eksterne evalueringer av sine anskaffelsesprosesser. Helse Sør-Øst har varslet at de skal ha en slik evaluering klar i løpet av sommeren.
Vil statsråden fremlegge resultatene av disse evalueringene for Stortinget?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år ble det stilt krav om at alle regionale helseforetak skulle gjennomføre ekstern evaluering av sine anskaffelser av helsetjenester. Evalueringene skal bl.a. omfatte konsekvenser for pasienttilbudet i forhold til kontinuitet, geografisk tilgjengelighet, bredde og mangfold, og evne til fornyelse og utvikling. I tillegg skal evalueringene se på anskaffelsene i et leverandørperspektiv, hvor sentrale tema vil være forutsigbarhet, ryddighet og profesjonalitet, samt konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon.

Bakgrunnen for kravet er primært at en må sikre at de regionale helseforetakene lærer av de erfaringer som blir gjort, for blant annet å hindre uheldige konsekvenser ved fremtidige anskaffelser. En har også valgt å sette krav om at evalueringen må gjennomføres av eksterne for å sikre at evalueringene blir uavhengige.

Departementet har ikke satt krav om noen særskilt rapportering fra de regionale helseforetakene om evalueringene utover omtale i årlig melding for 2011. Orientering til Stortinget vil bli fulgt opp på egnet måte.