Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1682 (2010-2011)
Innlevert: 17.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hvis høringsutkastet om harmonisering av teknisk regelverk i Nordsjøen og Skagerrak gjennomføres som forskrift vil det bli økonomisk umulig å drive som rekefisker i Skagerrak. Denne næringen er avhengig av bifangst for å være økonomisk lønnsom og forslaget om bl.a. trålrist vil hindre bifangst og gjør totalfisket ulønnsomt med de virkninger det vil få også for fiskeomsetningen og forbrukerne.
Vil statsråden foreta seg noe for å hindre at kystfisket i Skagerrak blir avviklet som følge av det planlagte nye regelverket?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg har bedt Fiskeridirektoratet om å utarbeide forslag til harmoniserte regler for utøvelsen av fisket i Nordsjøen og Skagerrak. Uavhengig av havområdene er det en forutsetning at fisket skal drives bærekraftig, og forslaget om innføring av sorteringsrist i trålfisket etter reker må forstås i denne sammenheng. Fiskebestander i god forfatning er derfor et mål i seg selv og en forutsetning for en lønnsom fiskerinæring også i Skagerrak.

På denne bakgrunn har Fiskeridirektoratet laget et høringsnotat som representanten Flåtten viser til. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag som oversendes Fiskeri- og kystdepartementet. Det er med andre ord ikke fattet noen beslutning i denne saken.

Parallelt med dette ble Norge og EU, i forhandlingene om en kvoteavtale for Skagerrak for 2011, enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på regelverket for fisket i Skagerrak med sikte på harmonisering og forenkling. Dette arbeidet ledes fra norsk side av Fiskeridirektoratet, men næringen er også representert i gruppen for å sikre at deres synspunkter kommer frem. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte i april og vil møtes igjen i slutten av august. Jeg håper arbeidsgruppen blir enige om felles tiltak, og forventer gruppens rapport i løpet av høsten 2011. I denne prosessen må vi også søke enighet med EU om mulige felles tiltak. De enkelte elementene i den norske høringen må ses i sammenheng med dette arbeidet, og det er derfor for tidlig å konkludere på punktene representanten Flåtten er inne på.

Jeg vil understreke at jeg, i likhet med representanten Flåtten, er opptatt av lønnsomheten i fiskeriene også i Skagerrak, og jeg er veldig bevisst på problemstillingen som reises for reketrålerne. Jeg ønsker en variert fiskeflåte som benytter ulike redskap og fisker på et bredt spekter av bestander. Ressursgrunnlaget er i kontinuerlig endring og svinger med naturlige variasjoner og menneskelig påvirkning. Målet er at kystfisket skal være en robust næring for framtida, hvor vi stadig arbeider for et best mulig ressursgrunnlag og langsiktig lønnsomhet innenfor bærekraftige rammer.