Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1695 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Støtter statsråden belønningsordninger for god oppførsel ved skolene, slik det for eksempel gjøres ved Eberg skole i Trondheim og vil statsråden bidra til at skolen kan fortsette å bruke denne vellykkede ordningen?

Begrunnelse

Eberg skole i Trondheim har i 8 år hatt en ordning hvor elever som oppfører seg bra er gitt en belønning for dette. Kravene har vært slik at alle har hatt en mulighet for å tilfredsstille dem, og Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune har under besøk på skolen uttrykt fornøydhet med den. Ordningen har også vært vurdert under et tilsyn på skolen med positivt resultat. Skolen selv er meget fornøyd med ordningen. Fylkesmannen har til tross for dette opprettet en sak hvor de skal undersøke om ordningen er i strid med Opplæringsloven.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bruk av belønningsordninger er ikke eksplisitt omtalt i opplæringsloven, men har berøringsflater både mot regler om vurdering og krav til det psykososiale skolemiljøet.

Det er skoleeier lokalt som selv tar stilling til hvorvidt motivasjonsordninger skal innføres og som må sørge for at disse er innenfor gjeldende regulering i opplæringsloven.

Saken om motivasjonsordningen ved Eberg skole i Sør-Trøndelag er ferdigbehandlet av Fylkesmannen som ledd i en klagesaksbehandling. Fylkesmannen traff 16. mai 2011 et endelig vedtak i saken. Dette kan ikke påklages.

Konklusjonen i vedtaket er at det må gjøres enkelte endringer i ordningen for å tilpasse denne til alle elever. Hvordan endringene skal gjøres er overlatt til skolen, innenfor rammene av Fylkesmannens vedtak. Belønningssystemet kan med andre ord videreføres, inkludert de blå kortene, dog med visse justeringer.

Det essensielle er at elevene skal ha et godt skolemiljø. Det er viktig at skolene aktivt jobber for å fremme elevenes trivsel på skolen og at de på den andre side også sørger for å unngå tiltak som kan ha negativ innflytelse på den enkelte elevs rett til et godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder for utformingen av belønningsordninger eller andre former for motivasjon.