Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1732 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 02.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Kan statsråden svare på hvor mye staten vil bidra med til siste del av transportpakken i Trondheim, ev. vil statsråden bidra til at alternativene blir lagt frem før valget i september?

Begrunnelse

Transport- og miljøpakken i Trondheim har som kjent en underfinansiering på 1,5 milliard kroner. Dette skyldes til dels at flertallspartiene i Trondheim budsjetterte med 900 millioner i inntekter fra en drivstoffavgift som senere ikke ble innført og til dels at staten ikke har tatt standpunkt til en statlig medfinansiering på 600 millioner kroner for en del av pakken.
Konsekvensen av at finansieringen ennå ikke er avklart er blant annet at fremdriften på E6 Sør fra Tonstad til Jagtøien ennå ikke er avklart. Bilister sør for Trondheim har allerede fra 2010 betalt bompenger for en vei strekning som kanskje i beste fall står ferdig i 2024.
Samtidig står vi foran et kommunevalg hvor velgerne ikke får seg forelagt hvordan transportbakken vil bli finansiert i fremtiden. Et betydelig antall nye bompunkter er foreslått.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som det går fram av St.prp. nr. 85 (2008-2009) ønsket Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune å fremme bompengesaken i to trinn, der trinn 1 tilsvarte den økonomiske rammen som var avklart våren 2009. Trinn 1 av miljøpakke for transport i Trondheim ble behandlet i Stortinget 16. juni 2009. Her ble det lagt til grunn en økonomisk ramme på om lag 4,8 mrd. 2009-kr. Denne rammen inkluderer ikke inntekter fra en eventuell drivstoffavgift, og heller ikke statlige bevilgninger ut over de 700 mill. kr som er lagt til grunn i St.meld. nr. 16 (2008-2009) til prosjekt og tiltak i Trondheim i tiårsperioden.

I St.prp. nr. 85 (2008-2009) ble det også vist til videre arbeid med trinn 2 av miljøpakken. Opplegget var at det skulle arbeides med å avklare den økonomiske rammen for trinn 2. Det ble videre lagt opp til at miljøpakken skulle underlegges ekstern kvalitetssikring (KS1) før trinn 2 legges fram. Dette arbeidet pågår og det utarbeides grunnlag for lokal behandling av trinn 2.

Jeg legger til grunn at det kan fremmes en bompengeproposisjon om trinn 2 av miljøpakke Trondheim så snart ekstern kvalitetssikring (KS) er ferdigstilt og når det foreligger nødvendige lokale vedtak.