Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1696 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 20.06.2011
Besvart: 06.07.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Aftenposten underskrev Indonesia 19. mai i år et dokument om hvilke skogområder som skal vernes fra hogst som et ledd i en avtale med Norge. Allerede dagen etter hevder den britiske miljøorganisasjonen Environment Investigation Agency og den indonesiske partneren Telapak å kunne dokumentere at et selskap hugget ulovlig i de vernede områdene.
Medfører dette riktighet, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ulovlig hogst og ulovlig rydding av skog er et stort problem i Indonesia. Ulovlig hogst omfattes imidlertid ikke av moratoriet mot nye konsesjoner til slik virksomhet, som jeg antar er det du refererer til i ditt spørsmål. Ulovlig hogst følges opp gjennom andre virkemidler, som håndheving av lovverk, etterforskning av korrupsjon og hvitvasking av inntekter fra ulovlig hogst. I tillegg vil det være viktig å gå kritisk gjennom hull i lovverket og finansielle incentiver som legger til rette for ulovlig hogst og rydding av skog.

Kampen mot ulovlig hogst står sentralt i Indonesias innsats for iverksetting av klima- og skogsamarbeidet mellom Norge og Indonesia. Letter of Intent mellom Norge og Indonesia fastslår da også at det i fase to av samarbeidet (perioden 2011 til 2013) skal settes opp en spesialenhet for å bekjempe slik virksomhet.

Hva angår den spesifikke saken du viser til: Dersom det aktuelle selskapet har ryddet skog uten de nødvendige tillatelsene, er det ulovlig. Dette utgjør imidlertid ikke i seg selv et brudd på moratoriet, som altså forbyr utstedelse av nye lisenser. Dersom det faktisk er utstedt en slik lisens, utgjør det et brudd på moratoriet. I så fall vil saken bli håndtert i tråd med reguleringer som utarbeides i forlengelse av moratoriet. Imidlertid har ikke Environment Investigation Agency så vidt vi har klart å bringe på det rene foreløpig hevdet eller lagt frem dokumentasjon for at så har skjedd.

Ulovlig hogst er, som nevnt, ett sentralt tema i vår løpende dialog med Indonesia. Å komme slik virksomhet til livs er en prioritet både for indonesiske myndigheter og for Norge.