Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1698 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det er behov for å utvikle et nærere samarbeid mellom de nordiske landene om tilbud og kunnskapsutvikling på nye avanserte behandlingstilbud. Jeg stiller meg derfor undrende til at Helse- og omsorgsdepartementet ikke følger opp anbefalingen til Helsedirektoratet om et forpliktende samarbeid med Skandionklinikken i Sverige - som både innebærer kunnskapsoppbygging i Norge og et tilbud til pasientene.
Vil helse- og omsorgsministeren se på dette på ny?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 13.04.11 til Helsedirektoratet bedt om at det arbeides videre med å gi Norske pasienter tilgang til protonterapi som utprøvende behandling. Men departementet skriver rett ut at det ikke er aktuelt at Norge går inn som avtalepartner med Skandionklinikken i Sverige etter den modellen som arbeidsgruppen under direktoratet anbefaler.
Det stiller jeg meg undrende til. Modellen som anbefales vil innbære at Norge deltar i et felles forsknings- og kunnskapsutviklingsprogram sammen med miljøet i Sverige. Det vil ikke bare gi Norske pasienter mulighet til å få dette som utprøvende behandling, men at også Norge er bedre forberedt når dette eventuelt blir en mer vanlig behandling. Dessuten så vil dette også sende et klart signal om at Norge ønsker å delta i et felles Nordisk arbeid med å utvikle kompetanse i Norden på nye avanserte behandlingsmetoder.
De nordiske landene er i mange sammenhenger for små hver for seg til å utvikle spisskompetanse på nye behandlingsmetoder.
Vi vil derfor bli mer og mer avhengig av en arbeidsdeling mellom landene, samtidig som en kobler kunnskapsmiljøene i de ulike landene sammen. Norge bør ta på seg et ansvar for at dette skjer og ikke fremstå som lite samarbeidsvillige når andre nordiske land tar den type initiativ som Skandionklinikken er.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg anser det som svært viktig at det utredes områder innenfor høyspesialisert medisin som det kan være naturlig å samarbeide om på nordisk nivå. Dette vil sikre høy kvalitet og kostnadseffektivitet når pasientgrunnlaget er lite og bidra til kompetanseoverføring. Det er igangsatt et arbeid for å etablere protonbehandling ved Skandionklinikken i Sverige fra tidligst 2014, og Norge deltar i den faglige utredningen av dette. I tillegg pågår det nå et arbeid gjennom Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk for å utrede mulighetene for samarbeid om høyspesialisert pasientbehandling på tvers av landegrensene. Norge ønsker å videreføre samarbeidet under norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2012.

For å øke omfanget av kliniske studier og pasienters tilgang til utprøvende behandling, har Norge foreslått å etablere et nordisk samarbeid om gjennomføring av kliniske multisenterstudier. Våren 2011 nedsatte Nordisk ministerråd en arbeidsgruppe for å gjennomføre en mulighetsstudie for etablering av et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier. Arbeidet ble ledet av Norge. Det er besluttet at arbeidsgrupperapporten sendes på bred høring for å få bedre kunnskap om hva de ulike aktørene mener om forslagene til tiltak. Norge ønsker å prioritere saken innenfor norsk formannskap.