Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): EISCAT forskningsstasjon ved Ramfjorden utenfor Tromsø bruker sterke sender og mottaker i sitt arbeid. Ifølge opplysninger jeg har mottatt, så er det mye usikkerhet knyttet til om aktiviteten medfører helserisiko.
Medfører aktiviteten ved EISCAT noen helserisiko for de som er på anlegget, beboere i området, og for utendørsaktivitet?

Begrunnelse

Brev fra styret i Breivikeidet og Omegn Grunneierlag av 25. mai 2011:

"- Eiscats egne bygninger og en del nabohus i området er skjermet mot stråling.
- Hva skjer med di hus som ikke er skjermet, eventuelt med personer i området som oppholder seg utendørs. (personer som har vært i området ved Eiscat, har av personer fra Eiscat fatt beskjed om at det er farlig å oppholde seg her og må forlate området.) Ansatte på Eiscat har fått beskjed om at di ikke skal være utendørs når di har sending.
- Hvorfor, og av hvilken grunn dekker Eiscat reparasjonskostnader, og leverer nye elektriske artikler som, TV, radioer, telefoner, kjøleskap, frysebokser og lignende, til naboer innenfor et stort område fra Eiscat Det nye utstyret er sågar spesialutstyr som er skjermet mot ett eller annet, sågar også bestilt fra USA.
- Hva skjer med menneskekroppen som ikke er skjermet.
- På hvilket grunnlag hevder Eiscat at di har uttalelsesrett mot all virksomhet på hele Breivikeidet og i Ramfjord, Det nektes all bruk av lys og lignende på idrettsanlegg.
- Som befolkning i området er vi bekymret for vår helsetilstand, da vi synes det har vært unormalt mange alvorlige sykdomstilfeller.
- Ved spørsmål til Eiscat om strålefare ved anlegget, sier di at det ikke er mer farlig enn mikrobølgeovner og mobiltelefoner. Dette kan ikke vi slå oss til ro med, på grunn av alt som skjer i området. Di kan ikke gi oss noen garanti for at dette er riktig.
- Hvorfor skjermer di da bygninger og utstyr som er i området uten å protestere."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Sikkerheten ved EISCAT- anleggene med hensyn til strålevern er ivaretatt når krav fastsatt i strålevernloven og tilhørende forskrifter er oppfylt. Kravene innebærer at strålevern må ivaretas for ansatte på anlegget, for beboere i området og for utendørsaktiviteter i området. Staten strålevern har som tilsynsmyndighet gjennomført flere tilsyn ved anleggene og foretatt vurderinger av eksponeringsforholdene for ulike spørsmålsstillinger. Den siste vurderingen ble utført i 2009 basert på målinger utført av Post- og teletilsynet. Målingene og vurderingene viser at reell eksponering av personer som arbeider på anlegget og for personer som bor i området og på områder for utendørsaktiviteter, ikke medfører at grenseverdier overskrides. De aller fleste målepunkter har feltstyrker langt under grenseverdiene. Dette er det grundig redegjort for i brev fra Statens strålevern til berørte i området (både yrkeseksponeringen og eksponering av befolkningen for øvrig).

EISCAT-radarene er driftet slik at antennene sender signalene ut i atmosfæren og er rettet slik at radarstrålen går høyt over horisonten. De er utstyrt med brytere som gjør at strålen brytes, dersom strålen rettes lavere enn en gitt vinkel. Sendereffektene ved anleggene er høye, og det er derfor innebygget sikkerhetstiltak for å forhindre at strålen kan rettes mot personer eller mot omgivelser der personer kan oppholde seg. Risikoen for at anleggets sikkerhetssystemer deaktiveres med forsett ansees som meget liten.

EISCAT-organisasjonen eier og driver store vitenskapelige instrumenter for forskning innen geofysikk i det nordlige Skandinavia på vegne av sine medlemsinstitusjoner i Finland, Frankrike, Japan, Norge, Storbritannia, Sverige og Tyskland. Organisasjonen har som formål å gi sine medlemmer tilgang til anlegg av ypperste klasse for forskning, å utvikle og vedlikeholde en database over ionosfæriske observasjoner ved høye breddegrader, samt å sørge for praktiske, relevante og attraktive muligheter for forskning og undervisning. EISCAT brukes både til rutineobservasjoner, for å skaffe datasett over typisk ionosfære over lang tid og til spesielle eksperimenter som ledd i forskningen til vitenskapsfolk fra medlemslandene og ellers i verden.