Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1701 (2010-2011)
Innlevert: 20.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 24.06.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Mener statsråden det er en tilfredsstillende løsning at Oppland og Hedmark skal basere seg på hvert år å sende opp mot 250 fødende til Oslo for å føde?

Begrunnelse

Sykehuset Innlandet har i dag to fødestuer og fire fødeavdelinger som samarbeider godt for å gi det best mulige tilbud til befolkningen. I henhold helsedirektoratets retningslinjer skal det imidlertid også være tilgang til en kvinneklinikk som kan ta hånd om de vanskeligste tilfellene. I dag har sykehuset Innlandet ikke implementert disse kvalitetskravene og noe slikt tilbud finnes ikke selv om alt ligger til rette for dette gjennom en mindre oppgradering av fødeavdelingen ved Lillehammer sykehus. Fagrådet i sykehuset Innlandet har anbefalt at en kvinneklinikk opprettes, men intet later til å skje. Dersom Sykehuset Innlandet ikke oppretter en kvinneklinikk betyr dette at 6 - 7 % av de gravide må sendes til Oslo universitetssykehus, Ullevål for å føde. Det vil si at antall opp mot 250 hvert år.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Sykehuset Innlandet HFs arbeid med områdeplan/strategisk utviklingsplan også omfatter svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Sykehuset Innlandet HF vil i samarbeid med berørte kommuner utrede etablering av kvinneklinikk i helseforetaket det kommende året. Helse Sør-Øst RHF opplyser at utredningsarbeidet vil bli sett i sammenheng med revisjon av helseforetakets strategiske utviklingsplan og beslutning i saken vil bli tatt i 2012.

Jeg viser for øvrig til høringsdokument til Strategisk fokus 2011-2014 hvor følgende framgår om framtidige planer for kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet HF:

"Det er en målsetting å etablere kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet. I dag er det divisjon Lillehammer som er nærmest til å oppfylle kvalitetskravene til kvinneklinikk. Ved alle sykehusene må det foretas en helhetlig vurdering av hvilket faglig tjenestenivå som vil representere den beste løsningen for pasientene og som ligger innenfor Sykehuset Innlandet sine økonomiske muligheter (kvinneklinikk, fødeavdeling eller jordmorstyrtfødestue)".

Jeg legger til grunn at Sykehuset Innlandet HF i samarbeid med berørte kommuner kommer fram til en god og bærekraftig løsning til det beste for de gravide og fødende og deres familier i tråd med nasjonale føringer på fagområdet (jf. bl.a. St.meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet og Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødselsomsorgen Et trygt fødetilbud (Veileder IS-1877)).