Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1707 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 21.06.2011
Besvart: 28.06.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hamar Arbeiderblad har ved et par anledninger skrevet om en nå 91 år gammel skattyter som har blitt skattlagt feil for utbytte mottatt fra et finsk selskap han er medeier i. Etter en dom i Høyesterett i en tilsvarende sak der norsk rett ble dømt i strid med EØS-rett, er ligningen rettet opp 3 år tilbake. Skatt Øst anser seg dermed ferdig med saken. Feilen er gjort av skattemyndighetene.
Vil statsråden sørge for at skattyter får tilbakebetalt feil ilagt skatt i hvert fall for 10 år tilbake?

Begrunnelse

I innst. 213S (2010-2011) erkjenner et bredt flertall på stortinget at det er utfordringer knyttet til skattyters rettssikkerhet. Adgangen til 10 års etterligning fra statens side mens skattyter kun har rett på 3 års etterligning ved feil fra skatteetatens side, var ett av argumentene som var framme under behandlingen.
Saken for den 91-årige skattyteren er svært urimelig. Skattetaten har erkjent at skattyter er ilagt feil skatt helt tilbake til 1994, men da Høyesteretts avgjørelse i Fokus-bank saken konkluderte med at norsk rett var i strid med EØS-rett, endret man ligningen bare for årene 2003, 2004 og 2005. I brev datert 10.11.2009 avslutter skatteetaten korrespondansen med skattyter med følgende; "Den riktige måten å angripe dette vedtaket ville være å gå til rettssak mot staten....". En rettssak mot staten for en person i så høy alder er i nærheten av absurd. Det er heller ikke pengene, men prinsippet som her er det avgjørende og finansministeren bør gripe inn og rette opp uretten selv om man ikke har konkludert i forhold til noe i innst. 213S (2010-2011)

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det følger av ligningsloven § 9-6 at spørsmål om endring av ligning ikke kan tas opp mer enn ti år etter inntektsåret. Dersom skattyter ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, er endringsfristen to år. Endringsfristen skal være tre år dersom endringen gjelder ligningsmyndighetenes skjønnsmessige fastsetting eller deres anvendelse av skattelovgivningen og det faktiske grunnlaget for den tidligere avgjørelse ikke var uriktig eller ufullstendig.

I ditt spørsmål omtales en sak hvor skattyter fikk ligningen rettet opp tre år tilbake. Saken gjaldt et forhold hvor tidligere regler om skatt på utbytte fra selskap hjemmehørende i en annen EØS-stat ble ansett for å være i strid med EØS-retten. Spørsmålet om hvilken endringsfrist som gjelder i slike tilfeller er avgjort i Borgarting lagmannsretts dom av 15. april 2008. Lagmannsretten la til grunn at det er treårsfristen som kommer til anvendelse. EØS-avtalen gir generelle rettsregler som påvirker anvendelsesområdet for en norsk skatteregel. Det var dermed tale om feil anvendelse av skattelovgivningen og ikke feil i det faktiske grunnlaget for den tidligere avgjørelse. Dommen ble anket til Høyesterett, men i beslutning av 23. juni 2008 ble det avgjort at anken ikke ble tillatt fremmet. Høyesteretts ankeutvalg uttalte blant annet at de fant det klart at anken ikke ville føre fram. Lagmannsrettsdommen er derfor endelig.

Det er dermed treårsfristen i ligningsloven § 9-6 nr. 2 som setter grensen for hvor langt tilbake i tid det er adgang til å endre ligning. Treårsfristen er absolutt. Den gjelder både til skattyters gunst og ugunst. Den innebærer at det for krav om tilbakebetaling som ble fremsatt og tatt opp som endringssak i 2006, kunne foretas endring av ligning tilbake til og med inntektsåret 2003. Det følger av dette at det etter gjeldende rett ikke er anledning til å endre ligningen lenger tilbake i tid.

Jeg vil også nevne at Høyesterett i dom av 7. desember 2010 kom til at det heller ikke er grunnlag for pålegge staten erstatningsansvar i disse sakene.