Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1710 (2010-2011)
Innlevert: 21.06.2011
Sendt: 22.06.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 06.07.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva vil landbruksministeren foreta seg for å sikre lokale forvaltning og derved landbruksinteressene i rovdyrutsatte områder?

Begrunnelse

I rovviltprosjektet Det skandinaviske bjørneprosjektet så vises det til at dersom grenserevir for bjørn tas med så er antall ynglinger 7,5 i 2009. Dette tilsier en økning på omlag 34 % fra året 2008. Dersom en videre legg til grunn et svært forsiktig anslag som halvparten av økningen i disse åra, så er økningen fra 7,5 ynglinger x 17 % x 2, totalt 10,05 bjørneynglinger.
Dette er det tallet som utløser lokal forvaltning, og/eller ordinær jakt på bjørn i enkelte forvaltningsområder.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den 17. juni 2011 vedtok Stortinget et nytt rovviltforlik, jf. Dokument 8:163 (2010-2011). Dette forliket er historisk, da alle partier på Stortinget for første gang er samlet om at vi skal sikre overlevelsen til alle de store rovdyra i norsk natur. Alle partier er også enige om at rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen om å ivareta både rovvilt og beitedyr.

Rovviltforliket i 2004 innebar en ny forvaltningsmodell for store rovdyr der landet ble delt i åtte forvaltningsregioner, og i hver forvaltningsregion har en rovviltnemnd hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Det nye forliket vedtatt 17. juni 2011 slår blant annet fast at forvaltningskompetansen hos rovviltnemndene skal styrkes, og kapasiteten i sekretariatene skal økes.

Av det nye rovviltforliket fremgår det at rovviltnemndene skal ha myndighet når de regionale bestandsmålene er nådd. Selv om ikke de nasjonale bestandsmål er nådd, overføres forvaltningen av bjørn til de regionale rovviltnemndene når 10 ynglinger er nådd, med mindre det foreligger særskilte grunner for noe annet.

Det skandinaviske bjørneprosjektet utviklet i 2010 en modell for estimering av antall ynglinger av bjørn i Norge. Modellen tar utgangspunkt i resultatet av DNA-analysene som gjennomføres for hele landet hvert år. I 2010 ble det estimert 6,2 ynglinger i Norge, og nye tall basert på DNA-materiale som samles inn i 2011 vil komme våren 2012.

Videre slår rovviltforliket fast at Direktoratet for naturforvaltning har myndighet til å fatte vedtak om hvordan og hvor ekstraordinære uttak skal igangsettes for så langt som mulig å få tatt ut resterende lisensfellingskvote. Dette skal skje etter drøfting med rovviltnemndene. Rovviltnemndene skal også selv kunne ta initiativ til en slik drøfting.

Modellen med regional forvaltning videreføres, og det skal fortsatt være rovviltnemndene som har hovedansvaret for rovviltforvaltningen i de ulike forvaltningsregionene. Dette vil, sammen med punkter nevnt over, sikre regional forankring av et viktig tema.