Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1715 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 23.06.2011
Besvart: 04.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. 1544. Jeg forutsetter at JBV manglende interesse for utvikling av persontransport med tog i Bergensregionen (fra Bergen sentrum til ulike bydeler i Bergen) ikke skyldes at regiondirektøren i NSB tidligere har vært prosjektleder for Bybanen i Bergen. Statsråden opplyser at evt. personbane Åsane-Bergen-Flesland sees i sammenheng med utvidet bybane. Bybane finansieres gjennom bompenger og jernbane over statsbudsjett.
Er det for å spare penger for staten at nasjonal jernbane i Bergen nedprioriteres?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det vises til tidligere svar av blant annet 3. mai og 10. juni 2011 på tilsvarende spørsmål. Der fremgår det blant annet at det er naturlig å se spørsmålet om en eventuell person- trafikkbane Åsane – Bergen - Flesland i sammenheng med de lokale myndigheters strategi for det lokale kollektivtrafikksystemet i Bergensområdet. Bergen kommune arbeider i dag med planer for å forlenge bybanen fra Nesttun i retning Flesland, og på sikt også forlenging av bybanen fra Bergen til Åsane. En eventuell persontrafikkjern- bane ville i tilfelle dekke mye av det samme markedet som bybanetilbudet på samme strekning. Jeg vil også vise til at Samferdselsdepartementet nettopp har inngått 4-årig belønningsavtale med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune på til sammen 550 mill. kr. Avtalen legger grunnlaget for at arbeidet med Bybanen kan fortsette som planlagt.

Det er viktig at kollektivsystemet i Bergen ses i en sammenheng og at det er de over- ordnede vurderingene knyttet til utvikling av et helhetlig kollektivtilbud i bykommunen som må ligge til grunn for framtidig utbygging. Jeg viser i denne forbindelse til den gjennomførte konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Bergen som nå sendes på høring med frist 1. november. Arbeidet med utredningen er ledet av Statens vegvesen, med deltakelse fra bl.a. Jernbaneverket.

Ulike transportslag har ulike egenskaper og bør benyttes for å dekke ulike transport- behov. Det er derfor viktig å avvente de utredninger som nå gjøres og ikke forskuttere hvordan transportbehovene best kan løses. Videre er det flere andre faktorer som også må vurderes i en slik sammenheng, herunder vil arealplanlegging og bosetnings- mønstre ha betydning for de vurderinger som gjøres. Som kjent vil busstransport være bedre egnet til flatedekning, mens jernbane og til dels bybane er mer egnet til transport av store transportstrømmer.