Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1718 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 24.06.2011
Besvart: 30.06.2011 av justisminister Knut Storberget

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I kampen mot menneskehandel ønsker jeg å dele en bekymring med justisministeren knyttet til at politiets STOP-prosjekt i Oslo nå skal innkorporeres i den ordinære politilinjen. I den forbindelse vil jeg henlede oppmerksomheten til regjeringens handlingsplan mot menneskehandel for 2011-2014 og særlig til tiltak 33. Kompetanse rundt dette tema er viktig, og med nedleggelsen av dette prosjektet vil viktig kompetanse bygges ned.
Vil justisministeren sørge for at STOP-prosjektet videreføres slik det er i dag?

Begrunnelse

I regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, tiltak 33 sies det bl.a.

"Man skal gi politiets kompetansegruppe et tydeligere mandat. Politiet og påtalemyndighetene må ha særskilt kompetanse i å bekjempe menneskehandel og beskytte ofre. Politiets kompetansegruppe mot menneskehandel samler i dag etterforskere og påtalejurister med erfaring på området."

Jeg er redd dette tiltaket ikke vil kunne realiseres dersom STOP-prosjektet blir lagt ned, snarere tvert i mot. Viktig kompetanse, bygd opp over tid vil smuldre bort. Jeg håper justisministeren vil følge dette opp, slik at kampen mot menneskehandel, som egentlig handler om kampen mot slaveri, kan fortsette og intensiveres.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: På bakgrunn av tiltak 27 i Regjeringens Handlingsplan mot menneskehandel 2006 – 2009, opprettet Oslo politidistrikt den 1.1.2007 STOP-prosjektet for å ivareta politidistriktets innsats overfor menneskehandel og hallikvirksomhet. I 2008 ble det gjennomført en evaluering av prosjektet som førte til en videreføring frem til 31.12.2011.

STOP-prosjektet har et særlig ansvar for å iverksette forebyggende tiltak som ledd i en strategi hvor målet er å minske bakmenns muligheter for å utnytte ofre gjennom menneskehandel og hallikvirksomhet i Oslo. Videre har prosjektet ansvar for å initiere straffesaker innen menneskehandel og hallikvirksomhet.

STOP-prosjektet har gitt Oslo politidistrikt en økt kompetanse innen bekjempelse av menneskehandel og hallikvirksomhet. Justisdepartementet følger gruppens virksomhet, og har jevnlig blitt holdt oppdatert om aktuelle saker og utfordringer.

Oslo politidistrikt planlegger nå en omorganisering av hele sin seksjon for organisert kriminalitet, der STOP gruppen er plassert. I løpet av høsten 2011 vil det tas stilling til om prosjektet skal inn i linjen som en del av øvrig etterforsknings- og operativ virksomhet.

Regjeringen har ingen planer om at STOP-gruppens målrettede innsats mot menneskehandlere og halliknettverk skal svekkes. STOP-prosjektet er svært viktig for kompetanseoppbygging og den samlede politiinnsatsen i Norge. Jeg vil holde meg oppdatert om prosessen i politidistriktet og forutsetter at et slikt utfall av omorganiseringen ikke svekker Oslo-politiets målrettede innsats mot menneskehandlere og halliknettverk.

For å sikre en god nasjonal politiinnsats mot menneskehandlere, er det etablert en kompetansegruppe mot menneskehandel, under ledelse av Politidirektoratet. Representanter for STOP prosjektet deltar i gruppen på linje med representanter for andre politidistrikter. I tråd med tiltak 33 i vår handlingsplan mot menneskehandel, utarbeidet Politidirektoratet i vår et tydeligere mandat for gruppen, som blant annet har ansvar for kompetansehevingstiltak i politidistriktene, samt å tilrettelegge for felles aksjoner, innsats og samarbeid med andre etater. Kompetansegruppens virksomhet påvirkes ikke av omorganiseringsprosessen i Oslo politidistrikt.