Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1719 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 24.06.2011
Besvart: 30.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Nepal forbereder nå en ny lovgivning som vil gjøre det straffbart "å konvertere en person eller å medvirke til at vedkommende bytter religion".
Hva vil utenriksministeren gjøre for å motvirke at det vedtas en lov som så åpenbart strider mot grunnleggende menneskerettigheter?

Begrunnelse

Forslaget forbyr også enhver å opptre på en måte som fører til at en annen mister troen på sin tradisjonelle religion. Strafferammen i forslaget er fem års fengsel. Utlendinger som bryter loven kan deporteres med sju dagers frist. En rekke menneskerettsorganisasjoner, bistandsorganisasjoner og Nepals kristne paraplyorganisasjoner har engasjert seg mot lovforslaget som ble lagt fram 15. mai i år.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Nepalske myndigheter har fremlagt et utkast til ny straffelov. Norge er kjent med at enkelte av formuleringene i det nye lovforslaget kan være i strid med den grunnleggende rett til religionsfrihet. De foreslåtte formuleringene synes også å være i strid med Nepals nåværende interrimgrunnlov og med den nye grunnloven som forhåpentligvis blir ferdig i nær fremtid.

Nepal er fremdeles i en overgangssituasjon etter fredsavtalen som ble inngått i 2006, og det pågår flere prosesser som berører menneskerettighetssituasjonen, inkludert spørsmålet om religionsfrihet. Interrimgrunnloven av 2007 garanterer alle nepalske borgere religionsfrihet. Prinsippet om religionsfrihet legges også til grunn av den grunnlovsgivende forsamling i de foreløpige utkastene til ny grunnlov.

Vestlige lands ambassader har ved ulike anledninger tatt opp spørsmålet om religionsfrihet med relevante myndigheter og parlamentarikere i Nepal. Flere menneskerettighetsorganisasjoner som støttes av Norge har også reist spørsmålet og bidratt til bevisstgjøring om dette i parlamentet. Dette førte til at flere parlamentarikere fremmet endringsforslag da lovforslaget ble forelagt parlamentet den 23. juni i år, blant annet for å motvirke formuleringer som svekker religionsfriheten. Det forventes derfor debatt om dette i parlamentet før loven eventuelt vedtas.

Norge har tett kontakt med nepalske myndigheter i menneskerettighetsspørsmål. Vi vil overfor nepalske myndigheter og parlamentarikere henstille om at loven får en ordlyd som er i pakt med den grunnleggende rett til religionsfrihet. Vi vil legge særskilt vekt på Nepals internasjonale menneskerettighetsforpliktelser knyttet til religions- og ytringsfrihet. Menneskerettighetssituasjonen i Nepal ble behandlet i FNs menneskerettighetsråd i år i en regulær landgjennomgang (UPR). Nepal aksepterte en klar internasjonal anbefaling om å sikre at den nye grunnloven blir i tråd med de menneskerettighetsinstrumenter som Nepal er tilsluttet. Nepal ratifiserte Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter tilbake i 1991. Nepal aksepterte også en tysk anbefaling om å kriminalisere diskriminering på grunnlag av religion. Alt dette forplikter, og vi vil fortsette å følge saken tett.