Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1721 (2010-2011)
Innlevert: 23.06.2011
Sendt: 24.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): FrP ønsker et nasjonalt motorveinett med sammenhengende motorvei på blant annet E18/E39 Ørje-Oslo-Kristiansand-Stavanger og E6 Oslo-Trondheim-Steinkjer. I Dagbladet 21. juni 2011 lover Høyre motorveier på alle veier med årsdøgnstrafikk (ÅDT) over 8000, til tross for at H nylig gikk imot motorvei på E18 Melleby-Momarken med forventet ÅDT på 10500.
Hva koster Hs valgkampløfte, hvor mange km av dagens veier uten motorveistandard har forventet ÅDT>8000 i 2031, og hvor mye dette vil kunne bompengefinansieres?

Begrunnelse

FrP la frem et forslag til nytt nasjonalt motorveinett da Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 i Innst. S. nr. 300 (2008-2009). Dessverre fikk vi ikke støtte fra noen av de andre partiene. For å finansiere FrPs ulike forslag til NTP fremmet vi forslag om å øke rammene i NTP med 580 mrd. kroner. KrF fremmet et alternativt forslag om 15 mrd. kroner utover regjeringens rammer og V fremmet forslag om 12,5 mrd. kroner utover regjeringens rammer. Partiet H fremmet ikke bevilgningsforslag, og ethvert ekstra prosjekt H foreslo måtte derfor fullfinansieres med bompenger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med forarbeidene til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 har Statens vegvesen utarbeidet en stamnettutredning for riksvegnettet. Utredningen som ble overlevert Samferdselsdepartementet 7. april 2011, viser hvordan etaten vurderer behov og muligheter for utvikling av riksvegnettet i et langsiktig perspektiv på om lag 30 år.

Ved inngangen til planperioden 2014-2023 vil om lag 540 km av riksvegnettet være utbygd til firefelts veg, i hovedsak skiltet som motorveg. Utredningen anslår et behov på om lag 1 100 km nye strekninger med firefelts veg/motorveg i løpet av en 30-års periode fra 2014. Anslaget er basert på 12 000 kjøretøy i ÅDT som kriterium for utbygging til firefelts veg, gjeldende prognoser for framtidig trafikkvekst samt ønske om ensartet standard over lengre strekninger. Statens vegvesen anslår totalkostnaden ved en slik utbygging til i størrelsesorden 160 mrd. kr. For E6, E18 og E39 innebærer dette etablering av sammenhengende firefelts veg på E6 fra Svinesund til Øyer, på E18 fra Mysen til Kristiansand og på E39 fra Kristiansand til Vigeland og fra Ålgård til Stavanger/Randaberg.

Basert på gjeldende trafikkprognoser vil om lag 600 km av riksvegnettet ha ÅDT mellom 8 000 og 12 000 kjøretøy om vel 30 år. Dette er strekninger som i henhold til vegnormalene skal bygges som to- eller trefelts veg. I stamnettutredningen er kostnaden ved en slik utbygging anslått til i størrelsesorden 80 mrd. kr. Det er ikke foretatt vurderinger av kostnadene ved å bygge ut disse strekningene til firefelts veg.

I stamnettutredningen er det gjort grove anslag for hvor mye av veginvesteringene i en 30-års periode som kan finansieres med bompenger. Beregningene er svært usikre ettersom de er basert på skjematiske forutsetninger, uten vurdering av for eksempel samlet bompengebelastning i et område eller muligheter for lokal tilslutning til bompengefinansiering. Basert på disse vurderingene anslår Statens vegvesen et bompenge- potensial på i størrelsesorden 80 mrd. kr ved utbygging av foreslåtte firefeltsstrekninger.