Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1725 (2010-2011)
Innlevert: 24.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 16.08.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Mange kommuner opplever at regjeringen pålegger dem å energimerke sine bygg. En kommune i Rogaland fikk oppgitt at konsulentkostnadene ved dette er mellom 25 000 og 60 000 kroner pr bygg. Med en snittpris på 45 000 kr og 65 bygg i kommunens portefølje, vil en fullstendig energimerking koste kommunen ca. 3 millioner kr.
Mener regjeringen at kommunene skal energimerke sine bygg uavhengig av om kommunen planlegger salg og/eller renovasjon av bygningene, og hva anslår regjeringen at energimerkeordningen vil koste kommunene totalt?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ordningen for energimerking av bygninger skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger og bygningers energitilstand og mulighetene for forbedringer. Jeg legger til grunn at dette vil gi større interesse for å gjennomføre konkrete effektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av bygninger når disse selges eller leies ut.

Stortinget vedtok endringer i energiloven den 13. mars 2009 knyttet til innføring av energimerking av bygninger, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009). Ordningene ble innført som bidrag til norsk gjennomføring av bygningsenergidirektivet (2002/91/EF).

Direktivets artikkel 7 stiller krav om synlig energiattest for bygninger med bruksareal over 1000 m2, som brukes av offentlige myndigheter eller institusjoner som tilbyr offentlige tjenester. Energiloven § 8-4 om energiattest for yrkesbygninger og offentlige bygninger lyder:

”For yrkesbygninger og offentlige bygninger med et samlet bruksareal på mer enn 1000 m2, skal eier sørge for at et sammendrag av gyldig energiattest for bygningen plasseres synlig for brukere av bygningen.”

Utfyllende bestemmelser om energimerking av bygninger er fastsatt i energimerkeforskriften. Plikten til å sørge for gjennomføring av energimerking av en bygning ligger hos eieren. Regjeringen har ikke gjort anslag for hvor mye dette vil koste kommunene.