Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1726 (2010-2011)
Innlevert: 24.06.2011
Sendt: 28.06.2011
Besvart: 01.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Deler helseministeren Helse Nord sine vurderinger for at det prioriteres å bygge nytt sykehus i Kirkenes fremfor Narvik, og kan statsråden forsikre om at det medisinskfaglig og/eller vedlikeholdsmessig/byggtilstandsmessig behovet for nytt sykehus er større i Kirkenes fremfor Narvik, og gjelder dette også når man tar i betraktning de nye helsetilbudene som de planlagte nyprosjektene i de respektive stedene omfatter?

Begrunnelse

Det har over lengre tid vært snakk om at det trengs nytt sykehus i både Narvik og Kirkenes. Det er også blitt uttalt at det er et udiskutabelt behov for nytt sykehus i begge byer. Det er nå kjent at Helse Nord RHF velger å bygge nytt sykehus i Kirkenes, slik at innbyggerne i Narvik må vente i lang tid på et nytt sykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Nord RHF rullerer langtidsplanen for investeringer en gang pr år. Langtidsplanen for 2012-2019 ble revidert i styremøte 22. juni 2011. Av planen framgår det at Helse Nord RHF planlegger å investere for 9,1 mrd. kroner i utviklingen av bygg og utstyr ved sykehusene i Nord-Norge fram til 2019. De største investeringene planlegges i nye sykehusbygg i Kirkenes og Stokmarknes, samt videre utvikling av sykehusanleggene i Bodø og Tromsø.

I langtidsplanen er nytt sykehus i Kirkenes innarbeidet med oppstart i 2016 og nytt sykehus i Narvik innarbeidet med oppstart i 2018. Det er også lagt inn føringer om at byggestart for sykehusene skal framskyndes dersom det viser seg at det er rom for det.

Helse Nord RHF vurderer behovet for investeringer i nye sykehusbygg i Narvik og Kirkenes likt. Begge stedene er behov for nye sykehusbygg godt dokumentert. Helse Nord har allerede satt i gang betydelige prosjekter ved Nordlandssykehuset HF i Bodø og på Stokmarknes. På UNN skal det investeres betydelig i Tromsø. Investeringene må gjennomføres ut fra prioriteringer basert på behov. Under like forhold, dvs. samme behovsvurdering, legger Helse Nord RHF til grunn at investeringene må fordeles geografisk i landsdelen. Det er årsaken til at nytt sykehus i Kirkenes er lagt inn litt før i planen enn Narvik.

Investeringsplanen i Helse Nord er svært ambisiøs og stiller strenge krav til god økonomisk styring. Jeg er godt fornøyd med at Helse Nord RHF med denne planen legger til rette for betydelige investeringer i bygg og utstyr i regionen.