Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1736 (2010-2011)
Innlevert: 27.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Besvart: 03.08.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jeg viser til begrunnelsen og ber statsråden for tredje gang besvare hvorfor hun mener at fastsettelsen av beregningsmåten for skattefordeling fra Jahres dødsbo er knyttet til boets endelige avslutning og utlodning, og hva som er hjemmelen eller begrunnelsen for at dette ikke kan avklares før i 2012?

Begrunnelse

I skriftlige spørsmål nr. 610 og nr. 1517 ( 2010-2011) har jeg stilt spørsmålet ovenfor. Som svar på det forrige spørsmålet ( 1517) svarer statsråden at kommunen har bedt departementet bidra til at kommunen og fylkeskommunen får beholde skattekravet i sin helhetenten ved å unnta det fra skatteutjevning eller ved å kompensere på andre måter. Det er ikke dette jeg har bedt om svar på. Jeg har bedt om svar på hvorfor statsråden mener at fastsettelsen av skattefordelingen er knyttet til det endelige oppgjøret av dødsboet. Jeg er enig i statsrådens anførsel om at det ikke er nye momenter i mine spørsmål, grunnen til at de kommer på nytt i spørsmåls form, er imidlertid at statsråden velger ikke å svare på spørsmålene, men svarer på noe jeg ikke har spurt om.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Praksis i dagens inntektssystem for kommunene er at skatteinngangen omfordeles mellom skattesterke og skattesvake kommuner. Det samme gjelder for fylkeskommunene. Skatteutjevningen skjer på grunnlag av løpende skatteinngang (bokført skatt) fra skatt på inntekt og formue, noe som medfører at Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune ikke vil beholde skattekravet i sin helhet. Utslaget av skatteutjevningen m.m. kan ikke beregnes på dette tidspunkt.

Sandefjord kommune har som kjent bedt departementet om å bidra til at kommunen og fylkeskommunen får beholde skattekravet fra Jahres dødsbo i sin helhet, enten ved å unnta beløpet fra skatteutjevning eller ved å kompensere tapet ved hjelp av skjønnsmidler.

Dette er en enkeltsak som ikke kan saksbehandles på nåværende tidspunkt. Jeg vil derfor gjenta mitt svar fra de skriftlige spørsmålene nr. 610 og 1517 (2010-2011), hvor jeg svarte at saken ikke behandles før boet gjøres opp. Dette er også samme konklusjon som jeg ga i brev til Sandefjord kommune av 17. desember 2010.