Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1743 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Besvart: 04.07.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): FrP har ved flere anledninger bedt regjeringen gi avgiftsfritak til såkalt GTL-drivstoff. Dette har regjeringen avvist. I NRK Dagsrevyen 27.06.11 hevder nå APs Torstein Rudihagen at avgiften er i strid med rødgrønn politikk, og krever at finansministeren griper inn. Da er det flertall i Stortinget for å fjerne denne avgiften.
Vil finansministeren følge opp Rudihagens krav?

Begrunnelse

Mineraloljeavgift på syntetisk diesel gjør produktet ulønnsomt i markedet. Dermed blir denne miljøvennlige dieselen knapt brukt. FrP har tatt opp problemstillingen ved flere anledninger. Regjeringen har samtlige ganger avvist å fjerne avgiften - i spørretimen 28.05.08, i svar på skriftlig spørsmål Dok 15:1186 (2007-2008) og i svar på Dok 15: 886 (2010-2011) fra februar 2011. Fra svarene er det åpenbart at regjeringen er fullt inneforstått med problemstillingen og forsvarer byråkratiets vurderinger.
Fra APs stortingsgruppe er nå tonen en annen. Stortingsrepresentant, og medlem av energi- og miljøkomiteen, Torstein Rudihagen sier til NRK Dagsrevyen 27.06.11:

”Vedtaket er fattet i strid med de rødgrønnes hensikt, hevder Arbeiderpartiets miljøtalsmann. Han krever at finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn.
– Dette blir i alle fall i strid med intensjonene i avgiftssystemet vårt, fastslår stortingsrepresentant Torstein Rudihagen overfor NRK.
– Her får en bruke sunn fornuft og se at EcoFuel tjener mange formål, først og fremst at det er mer miljøvennlig. Så må man skjære igjennom og gi et fortsatt avgiftsfritak, mener han.”

Se: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7691441

Dermed sender AP ut nye signaler, og jeg ber regjeringen bekrefte at disse signalene er gjeldende politikk.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: GTL (gas to liquids) er et resultat av en kjemisk prosess der diesel lages av andre råstoffer enn råolje, f.eks. naturgass.

Etter Stortingets avgiftsvedtak skal mineralolje som drivstoff ilegges CO2-avgift og veibruksavgift. I særavgiftsforskriften er mineralolje definert som parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje. Avgiftsmyndighetene har lagt til grunn av avgiftsplikten er generell og omfatter all mineralolje. Videre er det lagt til grunn produksjonsmåten ikke er avgjørende, dvs. at oljen er avgiftspliktig dersom den er basert på et mineralsk produkt som f.eks. naturgass. Syntetisk diesel basert på biologisk materiale faller imidlertid utenfor avgiftsplikten.

Toll- og avgiftsdirektoratet fattet vedtak om avgiftsplikt på drivstoffet EcoPar den 11. mai 2011. EcoFuel AS har framsatt varsel om søksmål om gyldigheten av direktoratets vedtak.

Finansdepartementet er kjent med at EcoFuel AS og Toll- og avgiftsdirektoratet nylig har hatt møte om saken, og at direktoratet vil vurdere firmaets synspunkter.

Jeg vil for øvrig vise til at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 har varslet at det vil bli foretatt en helhetlig gjennomgang av avgiftene for både kjøretøy og drivstoff, og at Regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i kommende budsjetter. Det vil være naturlig å knytte denne gjennomgangen til fremleggelsen av de årlige statsbudsjettene. Det er viktig å gi de enkelte avgiftene en prinsipiell forankring og sikre ulike aktører forutsigbarhet med hensyn til utviklingen i framtidige avgifter. Regjeringen legger videre vekt på at ulike interesser skal få muligheten til å bli hørt i denne prosessen.