Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1745 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 05.07.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det vises til svar på spørsmål nr. 1673, der oppfølgingen av Innst. 149 S (2010-2011) og Innst. nr. 294 S (2009-2010) ikke ble kommentert.
Hvordan har regjeringen konkret fulgt opp henholdsvis Innst. 149 S (2010-2011) og Innst. nr. 294 S (2009-2010) når det gjelder rammebetingelsene for private, frivillige og ideelle institusjoner på helse- og omsorgsområdet?

Begrunnelse

Det vises til at Stortinget i innst. 294 S (2009-2010) utrykte at det hastet med å få på plass bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for denne type institusjoner. Det er nå over et år siden. Det vises spesielt til følgende merknad fra en samlet komité:

"Komiteen mener det i tillegg er behov for at det raskt nedsettes en arbeidsgruppe som vurderer særskilt vilkårene for ideelle og nonprofittbaserte institusjoner med sikte på å løse de akutte problemstillingene som institusjonene opplever"

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen er opptatt av at ideelle institusjoner skal sikres gode rammebetingelser i sitt samarbeid med det offentlige. I forbindelse med foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år, ble det blant annet understreket at de regionale helseforetakene må ta hensyn til særlig de ideelle institusjonenes behov for forutsigbarhet

og langsiktighet, og at det legges til grunn avtalelengder på linje med andre samfunnssektorer. Videre ble det satt krav om at de regionale helseforetakene gjennomfører eksterne evalueringer av sine anskaffelser av helsetjenester, hvor de bl.a. ser på anskaffelsene fra et leverandørperspektiv mht. nettopp forutsigbarhet, ryddighet og profesjonalitet, samt anskaffelsens konsekvenser for fremtidig konkurranseperspektiv.

Dette er etter min oppfatning klare krav mht. å sikre gode rammebetingelser for den aktuelle typen institusjoner.

Regjeringen er også opptatt av offentlige anskaffelser av tjenester fra ideelle organisasjoner og institusjoner i andre sektorer, og har arbeidet med dette generelt og vil omtale temaet i kommende statsbudsjett. Regjeringen vil her informere Stortinget om det videre arbeidet på dette området.