Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1776 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 24.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er mange utenlandske vogntog på våre veier, noe som er riktig og bra. Det som ikke er så bra, er at noen av disse transportørene får oppdrag i Norge på feil premisser og dermed tar jobben fra norske transportører.
Hva vil statsråden gjøre for å skjerpe inn kontrollen slik at utenlandske transportører ikke får oppdrag på feil premisser?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utenlandske transportører som utfører bilaterale transportoppdrag mellom Norge og steder i utlandet, eller transittransport gjennom Norge, må ha tillatelse til dette. Transportører fra andre EØS-land må være innehavere av en fellesskapstillatelse for å utøve slik transport. Transportører med fellesskapstillatelse oppfyller fastsatte krav til vandel, økonomi og fagkompetanse. Transportører fra land utenfor EØS må ha tillatelse for transportoppdrag i Norge i henhold til bilaterale avtale mellom Norge og transportørens hjemland.

Transportører fra land utenfor EØS har som utgangspunkt ikke adgang til å utføre transport mellom steder i Norge (kabotasje). Transportører fra andre EØS-land kan utføre kabotasje på nærmere fastsatte vilkår. Gjeldende vilkår følger av ny § 2a i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1. juli 2011.

En EØS-transportør kan utføre opp til 3 kabotasjeturer i tilslutning til en internasjonal transport, med samme kjøretøy, innenfor en periode på 7 dager etter at den innkommende lasten fra det internasjonale oppdraget ble losset.

Det har vært viktig for meg å sikre tilfredsstilende kontroll med at utenlandske transportører som utfører nasjonal transport i Norge holder seg innenfor regelverket. Et viktig tiltak i forbindelse med forskriftsendringen er at forskriften fastsetter at transportøren skal legge frem dokumentasjon på den innkommende internasjonale transporten, samt bevis for hver av de etterfølgende kabotasjeturene. Slik dokumentasjon skal innholde opplysninger knyttet til transportøren og transportoppdraget i tråd med forskriftsbestemmelsen. Et slikt dokumentasjonskrav vil gjøre det enklere for kontrollørene fra politiet og Statens Vegvesen å fastslå om vilkårene for kabotasje er oppfylt.

Parallelt med fastsettelsen av forskriftsendringen sendte departementet ut et rundskriv til kontrollmyndighetene om kabotasje innen godstransport, som utdyper forskriftsbestemmelsene. Avslutningsvis i rundskrivet oppfordrer departementet kontrollmyndighetene til å føre grundig kontroll med kabotasjevirksomhet, med tanke på å hindre brudd på / omgåelse av regelverket.

Jeg er oppmerksom på de utfordringene som knytter seg til markedsadgangen for utenlandske transportører på norske veier, og følger situasjonen nøye.