Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1753 (2010-2011)
Innlevert: 29.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 11.07.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilken strategi har statsråden for å øke kapasiteten ved PPU på nasjonalt nivå, og vil statsråden bidra til at NTNU kan videreføre ettårig PPU som utdanningsmulighet fra høsten 2012?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at NTNU høsten 2011 bare vil kunne ta opp 130 studenter knyttet til ettårig PPU som heltidsstudium, hvilket innebærer 50 plasser mindre enn foregående år. Dette er det laveste opptakstallet de siste 10 år. Samtidig er det godt over 500 søkere til studiet høsten 2011.
NTNU har totalt 280 plasser PPU som skal benyttes både som en del av lektorutdanningen og ettårig PPU som påbygningsstudium. Av årsaker som dreier seg både om infrastruktur, personell og økonomi kjøres disse to studentgruppene sammen i undervisningen. Det innebærer at når det til høsten kommer ca. 150 studenter som skal ta første del av PPU i sitt 5. semester av lektorutdanningen, så vil kapasiteten til ettårig PPU reduseres til 130 plasser. Neste høst kommer det 220 lektorstudenter som skal ha PPU som en del av sin lektorutdanning. Det innebærer at NTNU kun vil ha 60 plasser disponible til PPU som påbygningsstudium høsten 2012.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett ble det ikke tildelt en eneste ny studieplass til noen av våre høyere utdanningsinstitusjoner, selv om flere av institusjonene har kapasitet til å motta flere studenter. NTNU hadde, for eksempel, sagt seg villig til å ta i mot 55 nye studieplasser innenfor lærerutdanningen. De praktiske konsekvensene som en følge av den manglende tildelingen av nye studieplasser over statsbudsjettet vil for NTNUs del blant annet være:

- Omtrent 400 studenter som er ferdige med sin grad, vil ikke kunne få plass på PPU ved NTNU høsten 2011 (det er 536 søkere til 130 plasser).

- Når plassene knyttet til PPU i stadig større grad blir fylt opp av lektorstudenter, vil NTNU måtte vurdere å legge ned fagdidaktiske tilbud som i dag ikke inngår i lektorutdanningen. Dette fordi studentene i den 5-årige lektorutdanningen samlet sett har langt færre undervisningsfag enn studentene knyttet til PPU som påbygningsstudium. NTNU tilbyr i dag fagdidaktikk i flere enn 20 undervisningsfag, mens lektorstudentene samlet sett har 12 fag.

- Etter det undertegnede forstår vil det etter NTNUs syn ikke være hverken faglig eller økonomisk forsvarlig å gjennomføre ettårig PPU som påbygningsstudium med bare 60 studenter fra høsten 2012. NTNU må derfor vurdere om ettårig PPU som påbygningsstudium må legges ned, og heller tilbys som en toårig deltidsmodell (som ikke samkjøres med lektorstudentene) – med de følger dette får for studenter som ønsker å ta PPU på ett år.

Undertegnede finner det svært oppsiktsvekkende dersom man fra departementets side ikke er villig til å sikre god nok utdanningskapasitet innenfor PPU – både på nasjonalt nivå og for NTNUs del. Det er behov for å rekruttere langt flere velkvalifiserte lærere med lektorkompetanse til skoleverket, og da er det helt nødvendig at man fra statlig hold både har en strategi for å dette til og ikke minst at man stiller opp med tilstrekkelige budsjettmidler.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Representanten Trine Skei Grande ber i brev av 27. juni om at jeg redegjør for den nasjonale strategien for å øke kapasiteten ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og om jeg vil bidra til at NTNU kan videreføre ettårig PPU fra høsten 2012.

Departementet har i rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020” vurdert det framtidige behovet for lærere i både skolen og barnehagen. Rapporten bygger blant annet på SSBs analysemodell LÆRERMOD og viser et økt behov for lærere framover. Særlig gjelder dette grunnskolelærere. I følge LÆRERMOD ser det ut til å være en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter lærere med praktisk-pedagogisk utdanning.

Praktisk-pedagogisk utdanning er et godt tilbud til personer som etter fullført høyere utdanning er motivert for å arbeide i skolen. Fra nasjonalt nivå er det derfor tildelt midler for til sammen 665 nye studieplasser til PPU siden 2006 (155 i 2006, 480 i 2009 og 30 i 2011). Totalt er det tildelt til sammen 2290 nye studieplasser til ulike typer studietilbud i lærerutdanning for skole og barnehage. NTNU er i denne perioden tildelt til sammen 110 studieplasser i PPU og totalt 225 nye studieplasser til ulike lærerutdanninger.

I statsbudsjettet for 2011 ble NTNU tildelt 20 nye studieplasser til lærerutdanningen. Denne tildelingen var i samsvar med den økningen som NTNU hadde rapportert som mulig for 2011.

Det er styret ved NTNU som ut fra det samlede ressursgrunnlaget har ansvaret for å vurdere den samlede studiekapasiteten og fordelingen av studieplasser på ulike utdanningsområder. NTNU har nå gjort en ny vurdering og funnet at de kan øke opptakskapasiteten ytterligere både på PPU og femårig integrert lærerutdanning. Departementet har god erfaring med NTNU som lærerutdanningsinstitusjon og ser det som svært positivt at NTNU melder at de har mulighet for å øke opptaket.

NTNU har økt opptaket til den femårige lærerutdanningen de siste årene. Det synes som om NTNU har valgt å bruke studieplasser i PPU inn i det femårige studietilbudet. Dette kan være en av forklaringene på at NTNU har utfordringer med å tilby fulltids PPU fra 2012.

LÆRERMOD er foreløpig ikke oppdatert på de siste endringer i barnehage og skole og tildelingen av nye studieplasser siste årene. Departementet har derfor bedt SSB gjøre en ny analyse av framtidig behov av lærere (LÆRERMOD) som vil foreligge i 2012. Departementet er også i ferd med å gjennomgå lærerutdanning for 8. til 13. trinn og vil derfor vurdere den samla kapasiteten på dette utdanningsområdet.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2012 vurdere behovet for fortsatt økning av studiekapasiteten i høyere utdanning. NTNU er blant de institusjoner som har best søkning til lærerutdanningen. Ved eventuelt nye studieplasser i budsjettet for 2012 vil derfor være aktuelt å tildele NTNU nye studieplasser på dette området.