Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1755 (2010-2011)
Innlevert: 29.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 08.07.2011 av justisminister Knut Storberget

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil justisministeren foreta ekstraordinære grep for å skape flere varetektsplasser?

Begrunnelse

Igjen rapporteres det om betydelig press på kriminalomsorgen. I Oslo er varetektsituasjonen i full krise. Seriekriminelle løslates fordi det ikke er plass. Justisministeren har vært klar over situasjonen i lang tid. Forslag om ekstra bevilgninger i de to siste statsbudsjettene er stemt ned av regjeringspartiene. Noe må åpenbart gjøres for ikke å svekke tilliten til rettssystemet og for å forhindre økt kriminalitet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis i mitt svar minne om at denne regjeringen har økt straffegjennomføringskapasiteten mer enn noen annen regjering har gjort på svært lang tid. I tillegg til å øke kapasiteten, har regjeringen også prioritert å heve kvaliteten i soningen slik at vi kan øke tryggheten hos folk flest og gi flere straffedømte en ny mulighet i livet. Dette er ikke minst viktig for å unngå tilbakefall til ny kriminalitet.

Siden regjeringsskiftet har vi foreslått og fått Stortingets tilslutning til å øke straffegjennomføringskapasiteten med om lag 900 plasser. Til sammen er det etablert 654 nye fengselsplasser over nær hele landet, hvorav 251 i topp moderne Halden fengsel. I tillegg vil det bli etablert åtte nye plasser høsten 2011 ved etablering av rusmestringsenhet ved Hustad fengsel. Soning med elektronisk kontroll som hadde en kapasitet tilsvarende 150 fengselsplasser ved årsskiftet 2010-2011, vil med den siste utvidelsen behandlet av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 få en kapasitet på om lag 240 plasser i løpet av 2011.

Til tross for at denne satsingen, er det likevel ingen tvil om at mangel på varetektsplasser og tiltak for å forhindre ny soningskø fortsatt er en stor utfordring for alle involverte i straffesakskjeden. Dette skyldes den økte innsatsen i politiet, spesielt overfor utenlandske kriminelle, som har ført til en økning i antall utenlandske innsatte og en økning i antall varetektsplasseringer.

Å sette kriminalomsorgen i stand til å ivareta politiets behov for varetektsplasser har høy prioritet. Det er derfor allerede iverksatt flere tiltak for å møte det økte kapasitetsbehovet i kriminalomsorgen. I statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 10 millioner kroner til å utvide straffegjennomføring med elektronisk kontroll med 30 plasser til Hordaland fylke hvor ordningen ble innført 1. april 2011. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 ble det bevilget ytterligere 6 millioner kroner til å utvide elektronisk fotlenkesoning til også å omfatte Agderfylkene og Akershus med en kapasitet tilsvarende 60 fengselsplasser (helårsvirkning 20 millioner kroner). Satsingen frigjør fengselsplasser og vil bidra til å avhjelpe varetektsituasjonen. Også kriminalomsorgens driftsbudsjett ble styrket med 10 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett slik at et høyt aktivitetsnivå kan videreføres, samtidig som arbeidsmiljø og tryggheten til de innsatte og ansatte ivaretas.

Justisdepartementet har også satt inn en forsterket innsats for å effektivisere saksbehandlingen i forbindelse med soningsoverføring av utenlandske innsatte. Dette har ført til en økning i antall overføringer i 2010, et arbeid som videreføres i 2011. Flere overføringer vil frigi fengselskapasitet til varetekt. Etter mønster av EUs rammebeslutning om soningsoverføring er det inngått bilaterale avtaler med Romania, Latvia og Litauen som forenkler saksbehandlingsprosedyrene i soningsoverføringssaker. For at avtalene skal kunne tre i kraft er det foretatt justeringer i Lov om overføring av domfelte som vedtatt av Stortinget i juni 2011. Det arbeides aktivt for å inngå flere bilaterale avtaler om soningsoverføring, og at Norge på sikt kan tilsluttes EUs rammebeslutning om soningsoverføring.

Det pågår kontinuerlig vurdering av kriminalomsorgens kapasitetsbehov. På oppdrag fra Justisdepartementet arbeider Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) med en samlet kapasitetsplan for kriminalomsorgen. Eventuelle ytterligere kapasitetsutvidelser vil jeg måtte komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen.