Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1757 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 13.07.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): I den pågående prosessen med evaluering av knutepunktsfestivalene Olavsfestdagene i Trondheim, Molde Internasjonale Jazz Festival og Kortfilmfestivalen i Grimstad registrerer spørsmålsstilleren at det fra flere holdt reises spørsmålstegn ved prosessens legitimitet.
Vil statsråden vurdere en uavhengig evaluering av de tre knutepunktsfestivalene?

Begrunnelse

Undertegnede har tidligere stilt spørsmål omkring evalueringen av Olavsfestdagene i Dokument nr. 15:1032 (2010-2011). Statsråden viser til at evalueringene av de tre knutepunktsfestivalene foregår i tråd med St.meld. nr. 10(2007-2008) der det ble fastsatt følgende kriterier for vurdering av knutepunktene: Stedsforankring, regional medvirkning, årlig festivalaktivitet, kunstnerisk ledende, nyskapende og utviklingsorientert, koordinering og samarbeid, nasjonal og internasjonal orientering, publikumsutvikling og god ressursutnyttelse. Spørsmålsstilleren er for evalueringen, og mener det bør være en god og grundig prosess rundt denne. I lys av prosessen knyttet til evalueringen har det kommet ulike signaler som gir grunn til å tro at den i denne omgang ikke har vært tilfredsstillende. Det er derfor viktig å få igangsatt en uavhengig evaluering utført av en forskningsinstitusjon. En uavhengig evaluering vil ha den nødvendige legitimitet for konklusjoner i den videre prosessen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I Prop. S nr 1 (2010-2011) er saken omtalt slik:”Departementet vil som ledd i oppfølging av St.meld. nr. 10 (2007–2008) Knutepunkt og Innst. S. nr. 168 (2007–2008) evaluere knutepunktinstitusjonene Molde Internasjonale Jazzfestival, Olavsfestdagene og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Evalueringene gjennomføres i løpet av høsten 2010 og våren 2011. Institusjonene selv og de regionale tilskuddsparter vil bli trukket inn i arbeidet. Departementet vil innhente en kunstfaglig vurdering av knutepunktene Molde Internasjonale Jazzfestival og Olavsfestdagene fra Norsk kulturråd. Andre festivaler og aktører innenfor samme felt vil også bli konsultert i løpet av prosessen.”

Alle de tre knutepunktinstitusjonene har fylt ut et egenevalueringsskjema der de ble bedt om å svare på spørsmål med utgangspunkt i de kriterier for evaluering som framgår i St.meld. nr 10 (2007-2008) Knutepunkt: forankring til sted, festivalaktivitet hvert år, kunstnerisk ledende, koordinering og samarbeid, nasjonal og internasjonal orientering, nyskapende og utviklingsorientert, publikumsutvikling, god ressursutnyttelse og regional medvirkning. Departementet har videre bedt om innspill fra andre relevante festivaler og aktører for de ulike kunstområdene, herunder bransjeorganisasjoner. De regionale tilskuddsparter har også vært bedt om å vurdere måloppnåelsen. Det har i tillegg vært avholdt møte med festivalene og deres tilskuddsparter.

Norsk kulturråd fikk i oppgave å vurdere den kunstneriske måloppnåelsen til Olavsfestdagene i Trondheim og Molde Internasjonale Jazz Festival, mens Norsk filminstitutt vurderte Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Departementet vil foreta en helhetlig vurdering av alle innspillene og den kunstfaglige vurderingen fra Norsk kulturråd.

Jeg mener det materialet som er innhentet gir et bredt grunnlag for departementets vurdering av saken.

Jeg vil redegjøre for evalueringens konklusjoner og evalueringsprosessen i budsjettproposisjonen for 2012.