Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1765 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 11.07.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Jeg er i den siste tiden blitt kontaktet av bønder i rovviltområder som har søkt om omstillingsmidler som følge av store rovviltskader. I enkelte tilfeller tar behandling av søknadene urimelig lang tid, og skaper problemer i forbindelse med andre frister og bestemmelser som skal overholdes.
I lys av det nye rovdyrforliket, er mitt spørsmål til ministeren om han vil sørge for at omstillingssøknader blir behandlet raskere?

Begrunnelse

Et medlem av Norsk Bonde- og småbrukarlag har sendt inn søknad om omstillingsmidler, p.g.a. store rovviltskader. Han bor innenfor forvaltningsområdet for ulv. Han søkte fylkesmann om omstillingsmidler 12.01.2010, fikk avslag og anket 26.04.2010 til DN og anken ble sendt fra Fylkesmannen til DN 14.07.2010. I brev fra fylkesmannen 30.03. 2011 skriver de at en avgjørelse er ventet i nær framtid. Han har pr. 29.06.2011 ennå ikke fått svar fra Direktoratet for naturforvaltning på sin anke. Han søkte 02.02.2011 på nytt fylkesmannen om omstillingsmidler, denne er stilt i bero inntil anken fra 2010 er behandlet.
Mattilsynet truer med å stenge søkerens gård, fordi han ikke har husvære i samsvar med forskrifter om hold av storfe. Han har søkt Mattilsynet om utsettelse, men det har han fått avslag på.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Offentlig saksbehandling skal skje i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. I forvaltningslovens § 11 a heter det at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Bestemmelsen er blant annet satt for å gi forvaltningen nødvendig tid til å behandle sakene på en faglig og forskriftsmessig god måte. Omstillingssaker er ofte kompliserte og ønsket om raskest mulig saksbehandling må veies opp mot hensynet til grundig og forsvarlig saksbehandling.

Avgjørelsen av klagen på fylkesmannens avslag om omstilling som det refereres til i spørsmålet er nå sluttbehandlet av Direktoratet for Naturforvaltning og søkeren kan vente å få svaret en av de nærmeste dagene.