Skriftlig spørsmål fra Anne Marit Bjørnflaten (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1767 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 03.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Spørsmål

Anne Marit Bjørnflaten (A): Bevilgningene til vei, bane og kyst er økt med over 50 % siden regjeringen Stoltenberg tok over. Det er også lagt et høyt ambisjonsnivå for perioden 2010-19 gjennom Nasjonal transportplan, og opptrappingen til det nye, høyere nivået er i gang. Bevilgningene forventes også å øke i 2012 og 2013.
Kan statsråden redegjøre for resultatene av regjeringens innsats for utbygging av vei og jernbane, i form av spesifiserte oversikter over tiltak i tråd med punktene nedenfor?

Begrunnelse

Jeg ønsker oversikt over Regjeringens resultater på vei- og jernbaneområdet i form av oversikter over gjennomførte og planlagte prosjekter, presisert i disse punktene.
Alle større prosjekt på riksveg og bane som er starta eller åpna for trafikk i perioden 2006 – 2011 med dato for oppstart og eventuelt også dato for åpning for trafikk.
Alle rassikringsprosjekt som er starta i perioden 2006 – 2011 med dato for oppstart og eventuelt også dato for åpning for trafikk.
Alle tiltak innenfor prosjektet på Nasjonale turistveger som er under arbeid eller kommer i gang i 2011, og prosjekter som ble gjennomført i 2009 og 2010
Alle midtdelerprosjekter som er under arbeid eller planlagt igangsatt i 2011 og alle midtdelerprosjekter som ble gjennomført i 2009 og 2010
Alle gang- og sykkelveier som er påbegynt eller åpnet i perioden 2009 – 2011 (inkludert de som er planlagt starta senere i 2011) med dato for oppstart og eventuelt også dato for åpning for trafikk.
Belønningsordningen, tildelingene de siste årene og eksempler fra de byene som har fått bevilgning på hvilke tiltak pengene er brukt til
En oppsummering av alle investeringstiltak på veg og bane (over 5 mill kr) som er under bygging akkurat nå
Antall kilometer ny asfalt som ble lagt på riks- og fylkesveier i 2009, 2010 og 2011 (planlagt for 2011) og fordelt på fylker.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Lenke til svar og tabeller:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1767-vedlegg