Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1769 (2010-2011)
Innlevert: 30.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 06.07.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Har FIN gitt presise regler for overgangsordninger for det personellet som ble disponert som militære tjenestemenn til Atlanterhavspaktens organisasjon før fortolkningen ble gitt i januar 2010?

Begrunnelse

Endring av skatteregler til ugunst skjer normalt gjennom endringer som iverksettes med overgangsordninger for de som kommer urimelig ut av det med de nye reglene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementets brev av 21. januar 2010 er en fortolkningsuttalelse som har til formål å klargjøre hvilke personer som omfattes av skattelovens § 2-1 åttende ledd annen setning. Bakgrunnen for uttalelsen var at det hadde skjedd betydelige endringer i de faktiske forhold som hadde skapt en usikkerhet hos ligningsmyndighetene med hensyn til omfanget av bestemmelsen. Brevet innebærer ingen endringer av rettstilstanden, og krever derfor ingen lovendringer om overgangsordninger for det personellet som uttalelsen gjelder.

I Finansdepartementets brev av 21. januar 2010 er det imidlertid lagt opp til svært gunstige overgangsordninger for det personellet som både hadde påbegynt kontraktsperioden sin og blitt lignet for ett eller flere inntektsår på det tidspunktet uttalelsen ble gitt. Tanken bak overgangsordningene var at departementets uttalelse ikke skulle føre til at en skattyter fikk ulik ligningsmessig behandling i inntektsårene innenfor en og samme kontraktsperiode.

I Finansdepartementets brev av 21. januar 2010 fremgikk det således:

”Det er særlig er to grupper skattytere som det er rimelig å ha lempelige overgangsordninger for:

a) De som ved tidligere års ligninger ikke har blitt innrømmet

redusert skatt, men som vil kunne få slik lempning i senere år i medhold av uttalelsen. For denne gruppen bør uttalelsen få virkning til gunst også for tidsperioden før uttalelsen. Tidligere års ligninger bør derfor kunne endres dersom skattyteren anmoder om det, forutsatt at de øvrige betingelsene for endring av ligning er til stede.

b) De som ved tidligere års ligninger har blitt innrømmet redusert skatt, dvs. senest ligningen for inntektsåret 2008, men som ikke ville ha fått slik lempning i senere år i medhold av uttalelsen. For denne gruppen bør uttalelsen ikke føre til innstramninger før den aktuelle kontraktsperioden er ute.”

For dem som hadde inngått kontrakt om NATO-tjeneste i løpet av 2009, ble uttalelsen gitt virkning for hele kontraktsperioden. I ettertid viste det seg at en mindre gruppe skattytere som var blitt innrømmet fritak for forskuddstrekk ved utreisen, likevel ikke hadde krav på skattelemping. Ved ligningen for inntektsåret 2009 fikk disse skattyterne derfor utlignet restskatter. For denne gruppen påtok imidlertid arbeidsgiveren seg ansvaret for den oppståtte restskatten og betalte denne for samtlige av disse skattyterne.

For personell som var disponert som militære tjenestemenn til NATO før Finansdepartementets uttalelse ble gitt, er det altså ingen som på grunn av denne uttalelsen er blitt økonomisk skadelidende for noen av inntektsårene forut for 2010.