Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1771 (2010-2011)
Innlevert: 02.08.2011
Sendt: 03.08.2011
Besvart: 11.08.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Vil statsråden ta initiativ overfor Sjøforsvaret for å sikre at Kystvaktens pålagte reduksjon i seilingsdøgn ikke rammer kystvaktens beredskap i sommersesongen i Sør-Norge?

Begrunnelse

Sommeren er høysesong for båttrafikk, men dessverre også for ulykker på sjøen. Også hittil i år har antall dødsulykker vært urovekkende høyt. Og det er særlig farvannene i Sør-Norge som er rammet. I Sør-Norge er det særlig fritidsbåter og cruiseskip som utgjør en vesentlig del av sesongøkningen av båttrafikken om sommeren. Når ca. 90 % av småbåtflåten og ca. 70 % av den kommersielle flåten er hjemmehørende i Sør-Norge, er det naturlig at trafikkøkningen om sommeren først og fremst slår ut i denne landsdelen. Samtidig rammes Sør-Norge ekstra hardt av Kystvaktens pålegg om reduksjon av antall seilingsdøgn med ca. 300 i inneværende år utelukkende skal realiseres her ved at Nord-Norge skjermes. Gjennom oppslag i media fremgår det at to kystvaktfartøyer ligger ved kai i Oslo og Bergen og ett fartøy er på veg til Nord-Norge i midten av juli. Denne reduksjonen av seilingsdøgn kommer samtidig med at politiet har kuttet sterkt i antall patruljerende politibåter denne sommeren. Det fremgår også av medieomtale at denne samlede svekking av beredskapen til sjøs i Sør-Norge sommerstid bekymrer øvrige aktører med ansvar for beredskap og sikkerhet til sjøs. Søk og redning er definert som en av Kystvaktens hovedoppgaver. Basert på forannevnte synes det klart at Sør-Norge sommerstid rammes på en svært uheldig måte av Kystvaktens pålagte innsparinger.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. august 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Henning Warloe om jeg vil ta initiativ overfor Sjøforsvaret for å sikre at Kystvaktens pålagte reduksjon i seilingsdøgn ikke rammer Kystvaktens beredskap i sommersesongen i Sør-Norge.

Som en del av arbeidet med å balansere forsvarsbudsjettet for 2011, og samtidig sikre at nordområdene prioriteres, la regjeringen i Prop. 1 S (2010 - 2011) opp til at ett fartøy i den indre Kystvakten i Sør-Norge midlertidig ikke skulle patruljere i 2011. Etter at budsjettet ble lagt frem, anmodet jeg forsvarssjefen om å foreta en fornyet vurdering av de beredskapsmessige forholdene som følge av tiltaket. Forsvarssjefen konkluderte med at beredskapen ville bli bedre ivaretatt om den forutsatte innsparingen ble spredd på flere fartøyer i den indre Kystvakten i Sør-Norge. På bakgrunn av dette informerte jeg Stortingets president i skriv av 24. november 2010, om at samtlige fartøyer i den indre Kystvakten i Sør-Norge ville patruljere i 2011. Reduksjonen i antall patruljedøgn i indre kystvakt i Sør-Norge ville imidlertid være den samme som ved den tidligere planlagte løsningen med ett fartøy uten patruljering. Denne endringen lå til grunn ved Stortingets behandling av budsjettet for 2011.

Kystvakten, med sin høye patruljeaktivitet, er særlig utsatt når drivstoffprisene øker kraftig. For å forhindre at Kystvakten ville bli tvunget til å redusere den planlagte aktiviteten i inneværende år ytterligere, har jeg lagt opp til at Kystvakten kompenseres for økte kostnader for drivstoff. Det betyr at aktivitetsnivået for Kystvakten gjennomføres som planlagt for 2011.

Selve gjennomføringen av tiltaket og planleggingen av den løpende aktiviteten, styres av etaten Forsvaret. Jeg forutsetter at forsvarssjefen prioriterer tilgjengelige ressurser på en hensiktsmessig måte.