Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1779 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 25.08.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): På bakgrunn av boten Statkraft SF er ilagt for markedsmanipulasjon og innsidehandel, hva vil statsråden gjøre for å se til at statlige selskap, herunder Statkraft SF sine interne rutiner gjennomgås slik at en kan forebygge slike situasjoner i fremtiden?

Begrunnelse

Ifølge en artikkel i Teknisk Ukeblad 7. juli 2011 kunne Nord Pool Spot og Nasdaq OMX melde at Statkraft SF var ilagt bot på kroner 400.000.- for markedsmanipulasjon og innsidehandel.
Bakgrunnen for saken var at Statkraft SF den 27. oktober 2010 la inn et bud på Nord Pool Spot som var 4.000 MW høyere enn det skulle vært.
Ifølge Teknisk Ukeblad skyldtes feilen at kjøpsforpliktelser på 4.000 MW var utelatt fra beregningen og førte til at kraftprisene stupte.
Like etter at budet var lagt inn, varslet kraftbørsen fra til Statkraft SF om at endringen i budet i forhold til dagen før var veldig stor.
Imidlertid førte ikke dette til at Statkraft SF gjorde en intern kontroll av saken. Isteden bekreftet Statkraft budet og sa at tallene var riktige.
Feilen førte til at Statkraft fikk "tilslag på et volum som oversteg selskapets tilgjengelige produksjonskapasitet.
Budet førte til store prisbevegelser både i det fysiske spotmarkedet og i det finansielle derivatmarkedet hvor kontrakter frem i tid kan kjøpes og selges.
Etter at feilen ble begått, foretok Statkraft sine tradere tre innsidehandler i derivatmarkedet.
Det skjedde ved at traderne handlet selv om de kan ha visst om den prissensitive feilmeldingen - før resten av markedet var varslet via en såkalt Urgent Market Message (UMM).
Markedsovervåkningen fastslår i sin konklusjon at Statkraft SF har "handlet i strid med forbudet mot markedsmanipulasjon" og at selskapet har overtrådt "forbudet mot innsidehandel".
Imidlertid tyder ingenting på at Statkraft SF gjorde noe av dette med vilje, noe som ble vektlagt ved vurdering av botens størrelse.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Statlig eide selskaper skal følge de lover og regler som de er underlagt. Det er styrets ansvar å følge opp at dette skjer. Jeg forventer at selskapene har rutiner på plass for å sikre dette, herunder en internkontroll som ser til at rutinene etterleves. På viktige områder vil relevante reguleringsmyndigheter og tilsyn følge opp at selskapene overholder sine forpliktelser i henhold til relevant regelverk og se til at de har etablert adekvate rutiner for formålet.

Saken som representanten Nesvik viser til relaterer seg til en sammenfall av teknisk og menneskelig svikt som har avdekket svakheter i enkelte av Statkrafts interne rutiner og systemer. Det fremgår også av grunnlaget for straffereaksjonen at det ikke er forhold som tyder på at dette er et bevisst lovbrudd fra Statkrafts side. Statkraft tapte penger på hendelsen, ut over kostnadene ved boten. Selskapet har orientert departementet om at det er iverksatt ulike tiltak for å unngå lignende hendelser fremover.