Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1780 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 05.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Er statsråden tilfreds med den måten man vil sentralisere tilbudet av MR-undersøkelser i Møre og Romsdal, stikk i strid med det som er intensjonene etter samhandlingsreformen om lokalt tilrettelagt tilbud av helsetjenester?

Begrunnelse

I forbindelse med anbudsutvelgelsen knyttet til MR-undersøkelser i Møre og Romsdal, har Helse Midt-Norge valgt å sentralisere tilbudet til innbyggerne i hele fylket ved å tildele alle MR-undersøkelser til en aktør som er under etablering i Molde. Dette innebærer at det tilbudet som i dag gis av svært høy kvalitet i Ålesund og Kristiansund, ikke lenger vil bli tilgjengelig for innbyggerne i disse regionene. Dette vil igjen medføre et svekket tilbud og ikke minst svært lang reisevei for disse pasientene. Det kan virke som at det er lagt svært stor vekt på pris per undersøkelse, men at en ikke har lagt like stor vekt på reisevei, pasienttilfredshet og et desentralisert tilbud nært der pasientene bor slik det følger av samhandlingsreformens intensjoner. Det kan også se ut som man heller ikke har tatt hensyn til tapte inntekter for den enkelte arbeidstaker og bedrift i sin utvelgelse av tilbyder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2011 ble det stilt krav om å øke aktiviteten innen poliklinisk radiologi. Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at det er offentlig tilbud om billeddiagnostiske tjenester, herunder MR, ved alle sykehusene i Møre og Romsdal, dvs. Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. For 2011 er det overført 6,3 millioner kroner av basisbevilgningen til de underliggende helseforetakene for å øke kapasiteten. Helse Midt-Norge RHF forventer derfor en økning i det offentlige tilbudet i tiden framover. Tilbudene fra private leverandører av billeddiagnostiske tjenester er et supplement til dette.

Helse Midt-Norge RHF har videre informert meg om at det i 2011 er gjennomført en konkurranse etter regelverket om offentlige anskaffelser av billeddiagnostiske tjenester (MR, CT, konvensjonell røntgen og ultralyd) fra private leverandører i helseregionen. Det kom fire klager på anskaffelsen.

Helse Midt-Norge RHF opplyser videre at konkurransen avlyses med bakgrunn i noen forhold som er påpekt i klagene. Det kom bl.a. inn et uoppfordret tilbud fra en tilbyder. Dette tilbudet ble tatt hensyn til i prosessen, men skulle etter regelverket trolig ha vært avvist.

Helse Midt-Norge velger derfor å starte arbeidet med å forberede en ny konkurranse, men vil i påvente av arbeidet med en ny anbudsrunde invitere til en dialog med dagens tjenesteleverandører om forlengelse av eksisterende avtaler.