Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1781 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 25.08.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange bønder sliter økonomisk pga. at det finnes for lite omstillingsmidler og at disse, ifølge enkelte kan brukes på en bedre måte.
Hvordan er statsråden fornøyd med størrelsen og bruken av såkalte omstillingsmilder generelt i landet, og i Hedmark fylke som et eksempel?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Midler til omstilling av driften på grunn av rovvilt bevilges som del av midlene som avsettes til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) på Miljøverndepartementets budsjett (kap. 1427 post 73). For 2011 er det satt av 68,1 mill. kroner på posten. I tillegg kan det bevilges Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) over jordbruksavtalen. De regionale rovviltnemndene har hovedansvaret for at tildelingene over FKT-posten skjer i tråd med egen forvaltningsplan i den enkelte region. Prioritering av omstilling av driften som forebyggende tiltak er ulikt vektlagt i regionene. BU-midlene forvaltes av Innovasjon Norge.

Generelt overstiger søknader om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, herunder omstilling av driften, den avsatte rammen. I regioner som legger opp til at omstilling av driften kan være et aktuelt tiltak, overstiger søknadsbeløpene de årlige tildelingene.

I rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet i 2010 går det fram at etter 1990 er gitt tilskudd til omstilling pga rovvilt til i alt 59 saker, hvorav 22 i Hedmark og 33 i Nord-Trøndelag, og omfattet ca 5000 vinterfôra sauer. Det ble i alt gitt 53 mill. kroner i offentlige tilskudd, hvorav 40 mill. over Miljøverndepartementets budsjett, og resten over Bygdeutviklingsmidler over jordbruksavtalen samt andre tilskudd, bl.a. fra fylkeskommunen. Rapporten viser at det har vært forskjeller mellom regioner i tilskuddsnivå og andre betingelser knyttet til omstillingstilskuddet. Arbeidsgruppen foreslår retningslinjer og standarder som bør gjelde for behandling av søknad om omstillingsmidler med sikte på større forutsigbarhet for søkerne og likebehandling mellom rovviltregioner. Rapporten ligger i Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet for vurdering.

Jeg konstaterer at behovet for tilskudd til omlegging av driften pr. i dag er større enn årlige avsetninger på posten. Det er som nevnt opp til rovviltnemndene å velge strategi for hvordan de vil nå den doble målsettingen om både rovvilt og næringsdrift og prioritere bruk av midlene i sine respektive regioner.