Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1782 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 30.08.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mens kartlegging av mineralforekomster nærmest er 100 % i våre naboland (Finnland 100 % og Sverige 90 %) ligger Norge kun på ca. 14 %.
Hvor langt, og i hvilket omfang vil Norge gjøre denne kartleggingen fremover?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Økningen i verdensmarkedsprisene på flere metaller og mineraler de siste ti årene har ført til fornyet interesse for mineralnæringen og norske mineralressurser. Dette er noe av bakgrunnen for regjeringens program med 100 millioner kroner til kartlegging av mineralressurser i Troms, Nordland og Finnmark, og for regjeringens beslutning om at Nærings- og handelsdepartementet skal utarbeide en strategi for mineralnæringen som etter planen skal ferdigstilles våren 2012. Kartlegging av mineralressurser vil inngå som ett av flere temaer i strategien.

Kartleggingsprogrammet for Troms, Nordland og Finnmark har som formål å fremskaffe nye geofysiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper kan vurdere om det er grunnlag for nærmere undersøkelser og eventuelt oppstart av drift. Programmet skal blant annet bidra til verdiskaping, næringsutvikling og økt sysselsetting i de tre nordligste fylkene. Sammen med det pågående Mareano-prosjektet, som blant annet omfatter kartlegging av norske sjø- og havområder i Lofoten og Barentshavet, vil den særskilte satsingen på kartlegging i de tre nordligste fylkene gi et vesentlig bidrag til å skaffe en god oversikt over geologiske ressurser i disse fylkene.

I 2011 vil kartleggingen i indre Finnmark, kystsonen i Vest-Finnmark, kystsonen i Vest-Troms, deler av Lofoten-Vesterålen samt Narvik-området bli prioritert. Vurderingen av hvilke områder som skal undersøkes, når de skal undersøkes og utformingen av kartleggingsprogrammet for øvrig gjøres av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Gjennom kartleggingsprogrammet vil NGU kartlegge ca. 20 000 km2 i de tre nordligste fylkene i 2011. I tillegg vil NGU i 2011 kartlegge ca. 1 000 km2 i Kongsberg-området og ca. 2 000 km2 langs kysten nord for Bergen. Dette innebærer at NGU i løpet av 2011 vil gjennomføre geofysisk kartlegging av ca. 7 pst. av arealet på fastlands-Norge. Til sammen vil ca. 21 pst. av fastlands-Norge være kartlagt ved utgangen av 2011.

I løpet av vinteren 2011/2012 vil NGU utarbeide en mer detaljert plan for den videre geofysiske kartleggingen i de tre nordligste fylkene fremover. I samme periode vil NGU også skissere en plan for videre kartlegging i øvrige deler av landet.

Kartleggingen i de tre nordligste fylkene, i andre deler av landet og i norske sjø- og havområder er et viktig bidrag til å skaffe en god oversikt over geologiske ressurser. Det er imidlertid opp til bedriftene selv å undersøke nærmere om kartlagte forekomster kan gi grunnlag for lønnsom drift.