Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1784 (2010-2011)
Innlevert: 16.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 25.08.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Nok en trafikkulykke på E16 har tatt menneskeliv. Siden oktober 2009 har til sammen fem personer omkommet i ulykker like ved munningen til Vassendentunnelen. Det er heller ikke første gang en buss er innblandet i ulykke på strekningen langs Evangervatnet.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å bedre trafikksikringen av E16 mellom Bergen og Voss generelt og området ved Vassendentunnelen spesielt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det har dessverre vært en negativ utvikling i tallet på dødsulykker på E16 mellom Voss og Bergen. En økende andel av ulykkene er møteulykker. Det er særlig vogntog som er involvert i ulykkene. Det har siden 1991 heldigvis ikke vært dødsulykker eller alvorlig skadde med buss i området, ut fra de registreringer som foreligger. Det har vært en hendelse der buss har vært involvert tidligere. Det var ingen trafikkulykke, men det var røykutvikling i en turistbuss ved Evanger.

Jeg ser veldig alvorlig på den negative trenden i ulykker, en trend som må snus snarest mulig. Jeg kan opplyse at det er iverksatt arbeid som vurderer både strakstiltak, tiltak på kort sikt og tiltak på lang sikt. Dette arbeidet omfatter hele strekningen Voss – Bergen, inkludert området ved Vassendentunnelen.

Statens vegvesen nedsatte en arbeidsgruppe i mars 2011 som ser på mulige strakstiltak.

Aktuelle metoder som nyttes for å finne fram til tiltak er trafikksikkerhetsinspeksjoner, der en vegstrekning blir inspisert for mulige feil, mangler eller fare, gjennomgang av ulykkesrapporter, samt møter med brukere, myndigheter og organisasjoner. En rapport med prioritert liste over strakstiltak skal være ferdig i november 2011.

Forslag til tiltak på kort sikt er fartsreduksjon, kampanjer og kontroller i samarbeid mellom Statens vegvesen og politiet, skilting, kalking/hvitmaling i tunneler, forsterket midtoppmerking, sanering av trafikkfarlige avkjørsler m.m.

En prosjektgruppe i Statens vegvesen arbeider sammen med Jernbaneverket for å se på langsiktige løsninger på strekningen. Dette er utfordrende med bakgrunn i de mange tunnelene og rasproblematikken. Målet for gruppen er å ha planer klare til å kunne starte bygging av ny veg mellom Voss og Bergen i 2018.