Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1785 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Marine Harvest har fått godkjent et nytt lukket settefiskanlegg i bygda Fjæra i Etne kommune. Et enstemmig kommunestyre har sagt ja til planene, og både grunneiere, naboer og organisasjoner i kommunen støtter etableringen. Lukkede oppdrettsanlegg blir av mange betraktet som fremtiden for oppdrettsnæringen.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at hele kommunens ønsker blir hørt, at alle opplysninger, inkludert nye forslag fra tiltakshaver blir vurdert og når ser statsråden for seg å komme på befaring?

Begrunnelse

I Etne kommune i Hordaland ønsker oppdrettsselskapet Marine Harvest å bygge et nytt og innovativt anlegg for produksjon av settefisk. Det skal investeres for 200 millioner kroner, og anlegget vil på kort sikt bety opptil 15 nye arbeidsplasser i distriktskommunen, på lang sikt kanskje flere.
Selv om prosjektet har et enstemmig kommunestyre og bred folkelig støtte bak seg, har Fylkesmannen i Hordaland hatt innvendinger. Selv etter en ny og forbedret plan fra utbygger, har Fylkesmannen ikke villet megle med kommunen for å finne en løsning. Saken vil ligger nå hos Miljøverndepartementet.
En investering på 200 millioner kroner og opptil 15 nye arbeidsplasser er et stort spørsmål for en liten distriktskommune, og avgjørende for bosetting og utvikling i Fjæra innerst i Åkrafjorden. Et slikt anlegg vil også ha behov for eksterne tjenester lokalt og dermed indirekte skape flere arbeidsplasser.
Etne er en distriktskommune med drøyt 3900 innbyggere. Fjæra har 64 innbyggere, de fleste på Rullestad. Siden 2003 har folketallet i Fjæra gått ned med 26 prosent, mens innbyggertallet i kommunen har vært stabilt de siste ti årene.
Ved siden av landbruk er mekanisk industri, varehandel og service viktigste næringsveier i kommunen i dag. Over 60 % av kommunens areal er vernet, og lokalsamfunnet må jobbe knallhardt for en hver ny næringsetablering. Prosjektet har fått massiv oppslutning lokalt, med god stemning på folkemøter og en underskriftsliste der hundre prosent av innbyggerne i Åkrafjorden har gitt sin tilslutning.
Turistnæringen i kommunen er positive, og ser visningsanlegget som en fremtidig attraksjon. Både Etne Næringsutvikling og Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i tillegg stilt seg bak prosjektet.
Tiltakshaver har dessuten foreslått en rekke tiltak for å sikre anlegget med strenge krav til vannstand både sommer og vinter i Fjæraelva og bygging av en laksetrapp. I tillegg er anlegget trippelsikret for rømming.
Fylkesmannen har fremmet innsigelser til de opprinnelige planene, blant annet fordi de mente anlegget ville kunne påvirke forholdene for sjøørret, villaks og ål negativt, og fordi det vil medføre store landskapsendringer. Kommunen og utbygger har lagt frem et nytt forslag til plan som tar hensyn til disse innvendingene. Likevel sa Fylkesmannen nei til meklingsmøte for å se om man kunne finne en løsning.
Ettersom Fylkesmannen i Hordaland ikke ønsket å mekle med kommunen før saken ble sendt til Miljøverndepartementet håper jeg at politisk ledelse i Miljøverndepartementet selv tar turen til Etne kommune for å se området med egne øyne.
Det viktigste for kommunen og tiltakshaver er at saken løser seg positivt og grunnlaget for det kan skje gjennom befaring, møter og konstruktiv dialog med kommune og utbygger.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmål nr. 1785 og 1786 til skriftlig besvarelse.

Spørsmål nr. 1786 er overført til meg fra fiskeri- og kystministeren.

Begge spørsmålene gjelder behandlingen av innsigelse til reguleringsplan for Fjæra settefiskanlegg i Etne kommune.

Denne saken ble mottatt i Miljøverndepartementet 8. juli. Saken vil bli behandlet av departementet på vanlig måte, og det vil bli holdt befaring og tilhørende møte. Alle berørte vil da kunne delta og bidra til at saken blir best mulig opplyst. Tidspunktet for befaring og møte i denne saken er ennå ikke fastsatt, og det er foreløpig ikke tatt stilling til hvem som skal delta. Miljøverndepartementet vil også samarbeide med Fiskeri- og kystdepartementet ved behandlingen av saken.