Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1786 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 26.08.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Marine Harvest har søkt om å bygge et nytt og moderne settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland. Fylkesmannen i Hordaland har lagt ned innsigelse etter at Ete kommunestyre enstemmig støttet planene. Dette er et anlegg som både oppfyller politiske ønsker om oppdrett på land, samt at det skaper gode og lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge.
Hvordan vil statsråden bidra til at disse planene kan bli godkjent i regjeringen og hvordan ser statsråden på utfordringene med denne type anlegg i fremtiden hvis det ikke kan bygges?

Begrunnelse

I havbruksnæringen er det en trend i å produsere større settefisk for å bedre kvaliteten, redusere kostnader og redusere negative innvirkninger på miljøet.
Flere og flere anlegg blir planlagt som resirkuleringsanlegg. Dette har flere fordeler; redusert vannforbruk, full rømmingssikring, ingen fysisk kobling mellom kar og sjø/elv samt redusert energiforbruk.
Marine Harvest har i dag 28 ferskvannsanlegg. Mange av disse er gamle og produserer avgrensede mengder settefisk. Det er et sterkt ønske om å redusere tallet på settefiskanlegg til fordel for større og mer moderne anlegg som er sikrere i drift også med hensyn til rømming og som kan produsere større settefisk.
Marine Harvest har evaluert egnede lokaliteter for settefiskanlegg langs kysten. Premissene for en slik etablering er tilgang på nok ferskvann, tilgang til sjø og tilstrekkelig tilgjengelig landareal, samt godt utbygget infrastruktur.
I Hordaland sitter man igjen med Fjæra som den best egnede lokaliteten. tiltakshaver startet prosessen med etablering i Fjæra i 2007.
Etne kommunestyre har enstemmig godkjent søknaden om etablering. I tillegg støtter alle naboer og grunniere anlegget. Flere næringsorganisasjoner og Samarbeidsrådet for Sunnhordland støtter også planene.
Fylkesmannen i Hordaland har fremmet innsigelse til planene til tross for ønske fra kommune og tiltakshaver om meklingsmøte og gjennomgang av forbedre forslag.
I konsekvensutgreiinger er påvirkningen på fisk og biologiske forhold i Fjæraelva og Rullestadvannet vurdert som liten negativ til ingen av Rådgivende Biologer AS skriver at vassdraget har ingen bærekraftig stedbunden laksebestand i dag, og har trolig ikke hatt en slik bestand de siste 30 årene.
Vassdraget er heller ikke vernet, og det ligger heller ikke til en nasjonal laksefjord. Anlegget er dessuten basert på ny teknologi med trippel rømmingssikring.
I forbindelse med avbøtende tiltak når det gjelder påvirkning på lokal fiskestamme, vil bygging av en planlagt laksetrapp medføre at den anadrome strekningen av elven blir økt med ca 350 meter. Dessuten tilbyr Marine Harvest seg å gjøre ulike biotopfremmende tiltak i elven (gytegrus, etc.). Det kan også være aktuelt å delta mer direkte med kultiveringsarbeid som f. eks utsetting av yngel fra laks og ørret fra Fjæraelva.
Jeg håper på denne bakgrunn at statsråden kan ta en dialog med miljøvernministeren slik at nasjonale mål om flere landanlegg kan oppnås og at det i tillegg gir gode og lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge.
Hvis man ikke kan bygge et lukket landanlegg for settefisk i Fjæra i Etne kommune, er det mange som lurer på hvor slike anlegg kan bygges.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmål nr. 1785 og 1786 til skriftlig besvarelse.

Spørsmål nr. 1786 er overført til meg fra fiskeri- og kystministeren.

Begge spørsmålene gjelder behandlingen av innsigelse til reguleringsplan for Fjæra settefiskanlegg i Etne kommune.

Denne saken ble mottatt i Miljøverndepartementet 8. juli. Saken vil bli behandlet av departementet på vanlig måte, og det vil bli holdt befaring og tilhørende møte. Alle berørte vil da kunne delta og bidra til at saken blir best mulig opplyst. Tidspunktet for befaring og møte i denne saken er ennå ikke fastsatt, og det er foreløpig ikke tatt stilling til hvem som skal delta. Miljøverndepartementet vil også samarbeide med Fiskeri- og kystdepartementet ved behandlingen av saken.