Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1787 (2010-2011)
Innlevert: 17.08.2011
Sendt: 18.08.2011
Besvart: 24.08.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): BBC og Bureau og Investigative Journalism har i sommer avdekket at etiopiske myndigheter skal ha nektet å fordele mat og nødhjelp til landsbyer i det sørlige Etiopia hvor opposisjonspartier står sterkt. Opposisjonspolitikere hevder at nødhjelp som går via regjeringskanaler fordeles og differensieres etter partipolitiske skillelinjer i regionene.
Er statsråden kjent med at en slik praksis skal foregå i Etiopia, hvordan forholder Norge seg til påstandene og vil statsråden ta saken opp med etiopiske myndigheter?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Påstandene om at etiopiske myndigheter straffer befolkningsgrupper gjennom tilbakeholdelse av økonomisk og annen støtte, er alvorlige. Liknende påstander om politisering av utviklingsbistanden i Etiopia har vært framsatt tidligere, blant annet i en rapport fra Human Rights Watch høsten 2010. Jeg viser i den forbindelse til mine svar på interpellasjon nr. 33 (2010-2011) og skriftelig spørsmål nr. 150 (2010-2011).

Giverland og internasjonale organisasjoner etablert i Etiopia, samarbeider innenfor den såkalte Development Assistance Group (DAG), hvor blant annet Norge og andre europeiske land, USA, Verdensbanken og FN deltar. Gruppen mener fortsatt at det ikke forekommer systematisk eller utstrakt misbruk av bistanden i Etiopia. Vi kan imidlertid ikke utelukke at enkeltstående eksempler på politisk misbruk av bistand kan forekomme i landet. DAG arbeider målrettet med å evaluere og styrke sine metoder for kontroll av bistanden i samarbeid med etiopiske myndigheter.

Det er viktig at de nye påstandene i BBCs reportasje undersøkes. . Jeg vil i samarbeid med andre land se nærmere på hvordan vi kan bidra til at dette skjer.

Påstandene i BBCs reportasje omfatter ikke internasjonal humanitær bistand. Norsk humanitær bistand kanaliseres gjennom FN-systemet og norske humanitære hjelpeorganisasjoner, som har et omfattende apparat for å sikre at hjelpen når fram til dem som trenger det.